Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1582 (2007-2008)
Innlevert: 25.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 06.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Etter at det ble åpnet for utbygging av Kobbelvvassdraget for en del år tilbake, har det gjentatte ganger vært satt fokus på vannføring og hvordan dette har påvirket eksistensgrunnlaget for laks- og sjørett i Kobbelva. Det samme skjedde i sommer.
Mitt spørsmål til statsråden blir derfor om han mener at utbygger tar dette ansvaret nok seriøst og slik unngår at man ender opp i konflikt med grunneiere og sportsfiskere?

Begrunnelse

Kobbelva har lang tradisjon som lakse- og sjørettelv. I forutsetningen for å tillate utbygging ble det pekt på krav til minstevannføring og bidrag for å sikre at de fiskestammene elva hadde, ble ivaretatt og sikret eksistensgrunnlag videre.
Siden den gang har elva så og si vært tømt for vann, noe som har berørt grunneiere og andre interesserte negativt. Ikke minst har det vært - og er - et stort fokus på hvordan dette rammer fiskens mulighet til å overleve og reprodusere seg.
I sommer ble det på nytt fokus på dette problemet og jeg håpet denne gangen at miljøvernministeren nå viser mer handling enn sine to forgjengere. I motsatt fall vil dette sette SVs, og resten av Regjeringens miljøpolitikk i et noe rart lys. Videre vil det, etter mitt skjønn, stå sterkt i kontrast til uttalte ord om "bærekraftig" belasting av ressursene.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Representanten Ellingsen har tidligere stilt spørsmål ved manøvreringen av Kobbelvvassdraget og om vilkårene for konsesjonen overholdes. Han fikk 18.11.06 svar av daværende olje- og energiminister, Odd Roger Enoksen. Når det gjelder bestemmelsene om vannføringer viser jeg til det svaret som da ble gitt, basert på de opplysningene fra NVE som fulgte vedlagt. Disse forholdene har ikke endret seg siden den gang så vidt jeg kan se.

I henhold til reguleringsbestemmelsene for utbyggingen plikter konsesjonæren å påse at det tas nødvendige hensyn for å forebygge skader på fiskebestandene som berøres av utbyggingen og reguleringene, jf vilkårenes post 9. Tilsyn med overholdelsen av dette vilkåret er lagt til Direktoratet for Naturforvaltning.

Jeg er selvsagt opptatt av at vilkår som settes i de konsesjoner vi gir, blir overholdt. Olje- og energidepartementet har imidlertid ikke fått noen informasjon om at det foreligger overtredelse av konsesjonsvilkårene eller brudd på forutsetningene for tillatelsen sist sommer.

Mulige kritikkverdige forhold ved reguleringen av Kobbelvvassdraget kan tas opp med NVE eller Direktoratet for Naturforvaltning. Slike henvendelser vil da bli fulgt opp av direktoratene på vanlig måte.