Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1588 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 26.09.2008
Besvart: 30.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 880 (2007-2008). Bevilgning til særskilte tilskott til kollektivtransport er på 233,8 mill. i 2008, men persontransport med hurtigbåt inngår ikke i dette programmet eller i andre statlige bevilgninger. I områdene rundt de største byene kan persontransport med hurtigbåt være et aktuelt alternativ til vegtransport.
Vil statsråden vurdere om statlige bevilgninger til kollektivtransport også skal omfatte persontransport med hurtigbåt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I 2008 omfatter bevilgningen på 233,8 mill kr til Særskilte tilskudd til kollektivtransport (kap 1330 post 60) tre ulike tilskuddsordninger: Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk; tilskudd til bedre kollektivtransport i distriktene; og tilskudd til kommunale og fylkeskommunale tiltak som gjør kollektivtransport mer tilgjengelig. Ingen av disse ordningene utelukker tilskudd til hurtigbåt. I retningslinjene for belønningsordningen til storbyområdene, som du viser spesielt til, legges det ikke andre føringer på bruken av midlene enn at de skal bedre kollektivtrafikkens konkurranseevne overfor personbil. Hvis fylkeskommunen, som er den formell søker, i samarbeid med storbyområdet mener kollektivtransporten styrkes best ved å benytte midlene til å bedre hurtigbåttilbudet, er det selvsagt ingenting i veien for det.