Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1589 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Regjeringspartiene gav før valget i 2005 løfte om et nytt sykehus i Molde. Likevel frykter styreleder at det ikke vil bli byggestart i 2010 på grunn av manglende finansiering.
Vil statsråden bidra til at valgløftet om nytt sykehus i Molde blir innfridd, og er statsråden enig i at den økonomiske situasjonen landet er inne i innebærer at det vil være heldig å igangsette byggingen av nytt sykehus i Molde nå?

Begrunnelse

Romsdals Budstikke rapporterer torsdag 25. september 2008 at tidspunktet for når byggingen av Nye Molde sjukehus kan starte, trolig blir klart før jul.
Ifølge Romsdals Budstikke uttalte styreleder Kolbjørn Almlid på et møte med regionrådene for Romsdal og Nordmøre at det ikke er mulig å finansiere sjukehuset slik at det blir byggestart i 2010. Almlid skal ifølge Romsdals Budstikke drøfte spørsmålet med helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 3. oktober.
Almlid gir uttrykk for at "Planleggingen av det nye sjukehuset stopper imidlertid ikke opp." Dette har imidlertid vært sagt mange ganger tidligere opp igjennom årene, og det antydes nå byggestart først i 2014.
Professor Arild Hervik uttaler i Romsdals Budstikke at "Når bygg- og anleggsbransjen på Østlandet etter hvert mangler oppdrag og står i fare for å måtte permittere ansatte, er tida inne for staten til å få satt i gang sine store byggeprosjekter."
Hervik uttaler videre:
"Det Regjeringen vil legge fram er et motkonjukturbudsjett".
Når vi kommer inn i vinteren, vil vi oppleve at det blir bråstopp i bygg- og anleggsbransjen. Det vil ikke gi seg de sterkeste utslagene i Møre og Romsdal, men på Østlandet. Dette er "gefundenes Fressen" for oss som skal bygge nytt sjukehus i Molde. Det betyr ledig kapasitet. Og alle samfunnsøkonomer vet at det som er treffsikkert som motkonjunkturpolitikk er: "Bygg, bygg og bygg!"
Hervik uttaler forøvrig at det er "fullt mulig å holde den ønskete tempoplanen for byggestart av Nye Molde sjukehus i 2010." Hervik er også leder for sykehusgruppen som Molde næringsforum har opprettet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis minne om at regjeringspartienes fokus i valgkampen 2005 var videreføring og realisering av fase 2 ved Nye St. Olavs Hospital. I desember 2005 ble det i foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF gitt en lovnad at regjeringen i løpet av stortingsperioden ville foreslå en økning i de årlige samlede bevilgningene til Helse Midt-Norge RHF med 140 mill. kroner. I budsjettopplegget for inneværende år fulgte regjeringen dette ved å foreslå et historisk løft angående midler til gjenanskaffelse av bygg og utstyr på hele 1,67 mrd. kroner. Helse Midt-Norges andel av denne økningen er på 229 mill. kroner. Med dette har regjeringen gitt Helse Midt-Norge RHF handlingsrom for investeringer som det tidligere ikke var midler til.

Foretaksmodellen tilsier at Helse Midt-Norge RHF har et helhetlig ansvar for drift og investeringer i sin helseregion. Midler til investeringer er ikke øremerket, men ligger som en del av basisbevilgningen. Som en del av dette helhetlige ansvaret har helseforetakene beslutningskompetanse til å planlegge og igangsette enkeltprosjekter.

Regjeringen har tidligere slått fast at vi går inn for både nytt sykehus i Molde og ny barneavdeling i Ålesund. Samtidig er det også slik at Helse Midt-Norge RHF må planlegge sine prioriterte prosjekter kostnadsmessig og framdriftsmessig, slik at kostnader håndteres innenfor de budsjettrammer som Stortinget fastsetter, og slik at helseregionen kan håndtere de framtidige kostnadene knyttet til dette. Helse Midt-Norge har hatt høy investeringsaktivitet på nye St. Olavs Hospital og må ta hensyn til dette i planleggingen av omfang og framdrift på nye prosjekter.

Når det gjelder nytt sykehus i Molde er jeg enig i at det er behov for det. Jeg har i møte med Helse Midt-Norge lagt til grunn at dersom helseregionen fortsetter med en drift der en ikke bruker mer penger enn det som bevilges, og en greier å redusere de totale investeringskostnadene ved utbyggingen, vil det kunne være realistisk å starte byggingen av et nytt sykehus i Molde i 2012. Dette selvsagt under forutsetning av at en samlet sett også vil ha en økonomi til å drive det nye sykehuset.

Regjeringens prioriteringer i budsjettene bygger på en samlet vurdering av ulike formål innenfor et helhetlig budsjettopplegg. Regjeringen er opptatt av helsesektoren. Samtidig er vi også opptatt av utdanning, omsorg, samferdsel, barnehage, skoler og en rekke andre viktige velferdsområder. Behovet for eventuelle statlige lånemidler til Molde-utbyggingen vil en måtte ta stilling til i det årlige arbeidet med statsbudsjettet. Vi må prioritere mellom alle slike viktige områder innenfor et forsvarlig budsjettopplegg.