Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1591 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Besvart: 14.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Meningsmålinger viser at motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen har økt under den rød-grønne regjeringen. Dette til tross for at Regjeringen angivelig har lagt vekt på sameksistens og miljøperspektiv i arbeidet med forvaltningsplanen. Dersom man antar at rød-grønne politikere ikke bevisst har ønsket å skape misstemning rundt oljevirksomheten og seismikkarbeidet til OD, så har Regjeringen oppnådd motsatt resultat av det man har ønsket.
Hva vil Regjeringen gjøre for å snu opinionen igjen?

Begrunnelse

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Den gir vårt samfunn enorme inntekter, er en teknologidriver og er viktig for energiforsyningen i en rekke land. Rundt 65 % av våre anslåtte petroleumsressurser er fortsatt ikke utvunnet. Dermed bør næringen kunne oppleve mange tiår med god aktivitet i Norge. Samtidig er næringen avhengig av gode rammevilkår og folkelig aksept for å kunne fungere. Her har myndighetene og politikerne et særskilt ansvar. Da forrige olje- og energiminister Åslaug Haga besøkte petroleumsmiljøet i Stavanger, påpekte hun at det "absurd" å hevde at Norge skal skru igjen kranene. Og hun sa hun var positivt overrasket over hvor engasjert og bevisste petroleumsnæringen er i miljødebatten.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten besluttet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010. Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene og det skal derfor gjennomføres kartlegging av sjøfugl gjennom forskningsprosjektet SEAPOP, kartlegging av bunnforhold gjennom forskningsprosjektet MAREANO og geologisk kartleggingsarbeid i regi av Oljedirektoratet, dette innebærer blant annet seismikkinnsamling.

Jeg har registrert en del sterke reaksjoner på gjennomføringen av årets seismikkinnsamling. Jeg vil sørge for å få ryddet opp i dette i god tid før neste sommer. Vi vil gjøre vårt for å sikre en best mulig prosess for neste års innsamling, for å få gjennomført den seismiske innsamlingen som er pålagt av Stortinget til minst mulig ulempe for fiskeriene. Neste års seismikkinnsamling vil derfor bli planlagt i tett dialog med fiskerinæring og -myndigheter.

Sameksistens med fiskeriene er viktig på hele norsk sokkel hvor det foretas seismiske innsamlinger. Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet har arbeidet sammen for å bedre sameksistensen mellom fiskeriene og seismisk aktivitet, og fremla 1. april i år en rapport med en rekke forslag til tiltak. Dette gjelder blant annet tiltak for å sørge for bedre og mer nøyaktig informasjon om det enkelte seismiske tokt, og tiltak for å heve kompetansen til de fiskerikyndige. I tillegg er det opprettet et felles samarbeidsprosjekt mellom Fiskeridirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Oljedirektoratet som skal utrede skremmeeffekt på fisk og marine sjøpattedyr.

For å styrke den viktige dialogen med fiskerinæringen hadde jeg sammen med Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen et konstruktivt og godt møte med Norges Fiskarlag den 17. september vedrørende sameksistens mellom næringene. Det er en felles forståelse av viktigheten av å samarbeide om disse spørsmålene. Oljedirektoratet vil i de nærmeste månedene arbeide med konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom seismikkaktiviteten og oljenæringa. Jeg har sammen med Fiskeri- og kystdepartementet avtalt et nytt møte med Norges Fiskarlag til våren for å følge opp disse tiltakene. Jeg ser frem til en videre konstruktiv dialog med fiskerinæringen i tiden fremover.

Jeg viser også til at vi følger opp behovet for nødvendige bevilgninger til innsamling av seismiske data i Lofoten og Vesterålen ved at statsbudsjettet for 2009 foreslår for Stortinget å bevilge NOK 200 millioner for å gjennomføre 3 D seismikk. Det er besluttet at denne innsamlingen skal foregå i løpet av 6 uker, som er i samsvar med ønsket fra fiskerinæringen for virksomheten i 2008. Vi tror dette også vil bidra til at konfliktpotensialet med fiskerinæringen blir mindre.