Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1593 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 03.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I Aftenposten den 24. september kan man lese at NAV har 19 000 brudd på ventefristen og en økning på 5 000 saker som har ligget over fristen siden i sommer. Bruddene på NAVs tidsfrister er mer enn doblet på ett år. I sommer bevilget Regjeringen, iflg. Aftenposten, 40 mill. kr. ekstra til NAV. Ifølge Aftenposten gjelder 900 saker brudd på fristen i forbindelse med refusjon av legemidler.
Hvor mange av de 19 000 sakene gjelder søknad om individuell refusjon av legemidler?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten den 24. d.m. er det en økning av ventefristbrudd på 5000 saker siden i sommer. Jeg går ut fra at de 900 sakene som oppgis å gjelde søknad om refusjon av legemidler er en del av disse 5000. Jeg ber derfor om en oversikt over hvor mange av det totale antallet brudd som gjelder søknader om refusjon av legemidler.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og velferdsetaten, som ble etablert 1. juli 2006, er inne i en omfattende og krevende omstilling som følge av NAV- reformen, pensjonsreformen og overføring av ansvaret for helserefusjoner til helsedirektoratet. Omstillingen innebærer at mange ansatte må bytte arbeidssted, arbeide med nye oppgaver og tilegne seg ny kompetanse. Etableringen av NAV-kontor har også vist seg å være mer krevende enn regnet med. Samlet sett har dette medført at Arbeids- og velferdsetaten ikke har opprettholdt forventet tjenesteproduksjon i 2008. Som også representant Nesvik viser til, har dette medført lengre saksbehandlingstider og oppbygging av restanser.

Jeg får opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at det per august 2008 er i underkant av 7000 restanser på legemiddelområdet. Av dette har ca 1400 saker en saksbehandlingstid over etatens eget krav til maksimal saksbehandlingstid som er to måneder. Etaten har gjennomført en handlingsplan med en rekke tiltak for nettopp å bygge ned restanser på legemiddelområdet. Denne innsatsen gav effekt i form av nedgang i restanser fra 17000 i januar 2008 til 7000 i august 2008. For saker med behandlingstid over etatens krav til maksimal behandlingstid har det vært en del svingninger. Nivået er nå det samme som i januar 2008.

For annet halvår 2008 forventes det økt inngang av saker både ut fra normal saksmengdeutvikling, regelverksendringer for allergimedisin og som følge av at overgangsordningen for ny refusjonsliste nå er over. Arbeids- og velferdsetaten arbeider målrettet med sikte på å redusere saksbehandlingstiden og bygge ned restansene innenfor flere stønadsområder. Jeg regner med at en allerede ved utangen av året kan vise til gode resultater.

Jeg vil tilslutt nevne at for å kunne bygge ned restanser og redusere saksbehandlingstiden innenfor den samlede ytelsesforvaltningen, ble Arbeids- og velferdsetaten styrket gjennom omdisponering av 40 mill. kroner i sommer.

I St.prp. nr. 87 (2007 – 2008) Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008, som nylig er lagt frem, foreslår regjeringen å styrke etaten med ytterligere 60 mill. kroner. Dette gir grunnlag for en forsterket innsats for å få ned saksbehandlingstidene og bygge ned restansene slik at brukerne kan motta ytelser de har krav på i rimelig tid.