Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1603 (2007-2008)
Innlevert: 30.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Besvart: 08.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I etatenes forslag til Nasjonal Transportplan for 2010-2019 er dobbeltsporet jernbane mellom Oslo-Ski ikke prioritert innenfor planrammen. Denne strekningen er en av de største flaskehalsene i kollektivsystemet på Østlandet, og en hovedinnfartsåre for kollektivreisende fra Oslo-Sør samt store deler av Akershus og Østfold.
Ser statsråden behovet for å realisere dette dobbeltsporet, og vil statsråden sørge for planleggingsmidler i første halvdel av planperioden samt bygging av dobbeltspor innen 2019?

Begrunnelse

Dersom Jernbaneverkets forslag blir stående, vil det lenge etterlengtede dobbeltsporet mellom Oslo og Ski ikke bli realisert.
For pendlertrafikken gjennom det sentrale Østlandsområdet er det helt nødvendig å få bort flaskehalsene. Dobbeltspor mellom Oslo og Ski er i den sammenheng svært viktig, i tillegg til at det vil gi en rekke positive ringvirkninger i hele østlandsområdet.
Dersom InterCity-triangelet skal realiseres innen 2020 må det satses nå. Dobbeltspor mellom Oslo og Ski er en naturlig fortsettelse etter at dobbeltsporet Lysaker – Sandvika er ferdig. Både av hensyn til klimaet og de konkrete transportutfordringene folk opplever i hverdagen, må det satses betydelig på jernbane. Det gjelder både planleggingsmidler, vedlikehold og investeringer. Får vi ikke på plass dobbeltsporet innen rimelig tid, betyr det at pendlere må belage seg på kø og overfylte tog i svært mange år fremover. Det haster å komme i gang med prosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Dobbeltsporprosjektet Oslo-Ski er et viktig jernbaneprosjekt. I statsbudsjettet for 2009 er det derfor satt av 50 millioner kroner til planlegging av prosjektet. Dette er i tråd med det behovet Jernbaneverket har innmeldt for at planlegging skal skje med full fremdrift. Jeg viser for øvrig til nærmere omtale av saken i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2009.

Regjeringen vil komme nærmere tilbake til prosjektet i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Meldingen planlegges lagt fram for Stortinget i januar 2009.