Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1605 (2007-2008)
Innlevert: 30.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Besvart: 06.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter som har behov for rusbehandling, fortsatt kan få et tilbud gjennom Bue-stiftelsens institusjon Langørjan Gård og ved andre private rusinstitusjoner?

Begrunnelse

Ventetiden for rusbehandling i Helse Sør-Øst har økt betydelig det siste året, og er ifølge Norsk pasientregister nær fem måneder for langtidsbehandling. På landsbasis står nær 4000 rusavhengige i kø for å få tilbud om behandling. Til tross for dette har Helse Sør-Øst sagt opp til sammen 69 behandlingsplasser i private rusinstitusjoner, uten at tilsvarende kapasitet er bygget opp i andre tilbud. Bue-stiftelsens tilbud i Rissa kommune er blant de institusjoner som ikke lenger får tilby sårt tiltrengt behandling for rusavhengige. Videre viser tall fra Samdata at helseforetakene ikke har fulgt opp styringskravet om å sikre større vekst i rusbehandling enn i somatisk behandling. Statsråden uttalte til Dagsavisen at rusavhengige er den mest forsømte pasientgruppa i Norge, noe undertegnede kan stille seg bak. Det er avgjørende at statsråden sikrer at ledig kapasitet i private rusinstitusjoner utnyttes, slik at pasientene kan få raskere behandling og et større mangfold av behandlingstilbud.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er glad for at representanten Dahl og jeg deler bekymringene over at rusmiddelavhengige er den mest forsømte pasientgruppen i Norge i dag. Rusfeltet er derfor et område jeg vil prioritere høyt i tiden som kommer.

Jeg er orientert av Helse Sør-Øst RHF om de forhold som representanten Dahl tar opp i sitt spørsmål og i begrunnelsen for dette. Som kjent har Helse Sør-Øst RHF for noe tid tilbake gjennomført en anskaffelsesprosess – konkurranse med forhandlinger – innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Departementet er fra Helse Sør-Øst RHF orientert om at denne prosessen ble gjennomført i tråd med gjeldende regelverk for offentlig anskaffelse. En slik prosess stiller blant annet krav til forutgående kunngjøring, slik at alle som ønsker å delta, vil få muligheten til dette. Alternativet til en slik prosess som er omtalt ovenfor, ville være å gjennomføre en anskaffelsesprosess – konkurranse uten forutgående kunngjøring. En slik prosess forutsetter også at den som anskaffer må foreta utvelgelser, og vil ikke sikre at alle institusjoner som ønsker en slik avtale vil kunne få tilbud om dette.

Helse Sør-Øst RHF har videre orientert meg om Buer-stiftelsens institusjon Langørjan Gård, som i mange år har hatt avtale med fylkeskommuner og etter rusreformen avtale med tidligere Helse Øst RHF og nå til sist med Helse Sør-Øst RHF, om å tilby døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. I den anskaffelsesprosessen som er nevnt ovenfor, var det 5 institusjoner, deriblant Buer-stiftelsen Langørjan Gård som ikke fikk forlenget sine avtaler. Alle tilbydere ble vurdert etter samme kriterier. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gripe inn i en slik anskaffelsesprosess som er omtalt ovenfor, og som er avsluttet for en tid tilbake.

Helse Sør-Øst RHF har videre orientert meg om at de i anskaffelsesprosessen la vekt på å styrke kvaliteten og den medisinskfaglige kompetansen ved de private institusjonene.

I tillegg har de redusert noe på den gjennomsnittlige behandlingstiden ved noen av de institusjonene som tilbyr langtidsbehandling. Ved dette ønsket man å frigjøre noe kapasitet, slik at det samlet sett vil bli flere som kan tilbys behandling.

Helse Sør-Øst RHF har i styresak 4. september i år vedtatt å øke rammen for kjøp av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling med 15 mill. kroner for inneværende år. Dette vil medføre en styrking av døgnkapasiteten ved private rusinstitusjoner i denne helseregionen.

Som det fremgår av årsrapporten for Norsk Pasientregister (NPR) for 2007 ventet om lag 4000 rusmiddelavhengige på behandling ved siste årsskiftet. Dette betyr at alle disse er blitt vurdert å ha rett til eller behov for tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten. Alle har samtidig også fått fastsatt en frist for når behandling senest skal iverksettes. Jeg vil understreke dette, fordi man lett kan få inntrykk av at 4000 står i kø uten å vite om, eller når de kan få behandling. Fristen for behandlingsoppstart avhenger blant annet av hvor alvorlig pasientenes helsetilstand vurderes å være. Jo mer alvorlig tilstanden er, jo kortere er fristen. Dette fremgår også av NPR sin rapport som jeg refererte til ovenfor.

Ventetidsregistreringen fra NPR for 1. tertial 2008 viser at den gjennomsnittlige ventetiden for rusmiddelavhengige – hele landet under ett - var 75 dager eller 8 dager mer enn tilsvarende periode i 2007. For Helse Sør-Øst sin del var tilsvarende ventetid for 1. tertial 2008 på 65 dager, dvs. 10 dager under landsgjennomsnittet, og kortest av de fire helseregionene. Ventetiden var 12 dager lengre enn tilsvarende periode i 2007.

Jeg er enig med representanten Dahl i at ventetidene på tverrfaglig spesialisert behandling må bli kortere. Dette er også noe som er understreket i årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene for 2008. Dessverre viser tallene fra NPR at så ikke har skjedd for 1. tertial 2008. Denne saken vil jeg følge nøye, og den har høy prioritet.

Regjeringen fremmet i budsjettforslaget for 2008 en opptrappingsplan for rusfeltet. Ett av hovedmålene for denne planen er å styrke kvaliteten og kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert behandling. Som en følge av dette er det et klart mål at ventetidene skal betydelig ned.

Som representanten Dahl sikkert er kjent med, ble det innført en ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet fra 1. september i år. Denne ventetidsgarantien vil medføre at unge rusmiddelavhengige under 23 år sikres vurdering av sitt hjelpebehov innen 10 virkedager og behandling innen 65 virkedager, dersom de vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp.

Manglende kontakt og samhandling i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er et viktig hinder for å gjøre helsetjenestene enda bedre. Dette gjelder ikke minst på rusfeltet. Regjeringen vil derfor starte arbeidet med en samhandlingsreform i helsesektoren for å kunne gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud, der også tjenestene på rusfeltet vil stå sentralt.