Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:2 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Mener statsråden dagens arbeidsmiljølov sikrer de ansattes rettigheter tilstrekkelig mht. overvåking på arbeidsplassen?

Begrunnelse

I Dagsavisen 25.09.08 vises det til at arbeidstakere i stadig større omfang blir overvåket på arbeidsplassen.
Arbeidsgivere overvåker sine ansatte gjennom blant annet e-post, telefon, nettbruk og kamera. Denne type omfattende overvåking er ofte i strid med personvernet og ifølge Dagsavisen føler ansatte at denne type overvåking går ut over deres arbeidshverdag.
Datatilsynet har hjemmel til å gripe inn i saker hvor overvåkingen er i strid med personopplysningsloven. Arbeidstilsynet har ikke hjemmel i arbeidsmiljøloven, til å gripe inn i saker som fører til dårlig arbeidsmiljø på grunn av kontroll og overvåking.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Allerede Arbeidslivslovutvalget, som avga innstilling i 2004, beskrev en utvikling med økt kontroll i arbeidslivet. Regjeringen Bondevik II fremmet på denne bakgrunn forslag om et eget kapittel om kontrolltiltak i arbeidslivet i den nye arbeidsmiljøloven, som et samlet Storting sluttet seg til.

Materielt sett mener jeg at reglene ivaretar arbeidstakernes personvern på en god måte. Foruten å regulere lovligheten av kontroll- og overvåkingstiltak, stiller loven blant annet klare krav til arbeidstakermedvirkning, både når det gjelder behovet for tiltak, om utforming av dem og hvordan de skal gjennomføres.

Etter min oppfatning er det imidlertid en svakhet ved dagens lov at Arbeidstilsynet ikke har myndighet til å anvende sitt alminnelige reaksjonsapparat for å sikre at reglene på dette området blir etterlevd. I dag må den som skulle mene seg krenket ved brudd på reglene enten forfølge kravet sivilrettslig og/eller inngi politianmeldelse for evt. strafferettslig forfølgning. Blant annet prosessøkonomiske og tidsmessige hensyn tilsier at dette ikke innebærer noen fullgod ”sanksjonering” på dette feltet.

Jeg mener dessuten at det er lite konsistent at Datatilsynet etter hvert har fått betydelig myndighet til å håndheve personopplysningsloven, mens Arbeidstilsynet ikke har tilsvarende myndighet overfor ”personvernreguleringen” i arbeidsmiljøloven.

Jeg kan opplyse at mitt departement arbeider med et høringsnotat, hvor det blant annet vil bli foreslått at Arbeidstilsynet skal kunne gripe inn i slike saker med de virkemidler arbeidsmiljøloven stiller til rådighet, som for eksempel pålegg eller tvangsmulkt. Forslaget vil bli sendt på alminnelig høring om ikke lenge.