Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:3 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt at politiet ikke rykker ut når personer blir truet på livet, og hva vil statsråden gjøre for å hindre slike hendelser som skjedde på Sandnes i fremtiden?

Begrunnelse

Tirsdag 30. september kan vi lese i Stavanger Aftenblad om en fortvilet og redd kioskansatt som ble ranet i Sandnes. Den ansatte prøvde to ganger å ringe politiet mens han sprang rundt i kiosken med raneren etter seg, og fryktet for livet. I tillegg utløste han sikkerhetsalarmen. Tilbakemeldingen fra politiet var at de ikke hadde folk å sende. Politistasjonssjefen i Sandnes sier også at slikt må man regne med siden operasjonssentralen er nødt til å prioritere oppdrag. Politiet i Sandnes sier i denne saken at de har for liten kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg kort nevne at departementet tidligere hadde den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling og resultatoppfølging.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.

Hovedutfordringen for politi- og lensmannsetaten nå og en tid fremover er mangel på politiutdannet personell. Under Bondevik II-regjeringen var opptaket av studenter over de fire årene fra 2002 til 2005 til sammen 1128 studenter. Erfaring har vist at dette var for lavt og det er i dag mangel på politiutdannet personell. Regjeringen har derfor foreslått å øke opptaket ved PHS ytterligere til 552 studenter i 2009. Dette er det høyeste opptaket som har vært ved PHS. For perioden 2006-2009 vil det samlede opptaket ved PHS bli økt til 1776. Politihøgskolens budsjett foreslås styrket med 30 mill. kr.

I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte. Utdannede polititjenestemenn må i større grad ut i aktiv tjeneste, og de oppgavene som like gjerne kan utføres av sivile, bør utføres av sivile. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, bl.a. rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn for politioppgaver. Samtidig arbeider vi med tiltak for å beholde eldre politifolk lenger i jobb. Det er nå 149 tjenestemenn som fortsatt er i tjeneste som følge av seniorpolitiske tiltak i politidistriktene.

Spørsmålet om den aktuelle hendelsen i Sandnes er forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Rogaland.

I det konkrete tilfellet som spørsmålet dreier seg om, fikk politiet melding om at det var problemer med en beruset mann inne i en kiosk kl. 19.47. Melder fremsto som rolig og fattet. Oppdraget ble ført i politiets operasjonslogg som "Ordensforstyrrelse offentlig sted" (beruset person). Politiet vurderte ikke oppdraget som kritisk i forhold til liv og helse.

Det var ikke ledige patruljer i Sandnes. Det ble derfor sendt en patrulje fra Stavanger politistasjon som ankom åstedet kl. 20.11, dvs. 24 minutter etter at meldingen kom inn.

Politimesteren i Rogaland understreker at Rogaland politidistrikt prioriterer oppdrag som dreier seg om liv og helse. Denne prioriteringen gjelder uavhengig av ressurssituasjonen.

Justisdepartementet arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for service og beredskap. Ikke bare har denne regjeringen videreført den økning som Bondevik II-regjeringen la opp til før valget i 2005. Men vi har i tillegg økt politiets budsjetter med om lag 2 milliarder kroner nominelt i perioden 2006 – 2009, eller 800 mill. kroner når lønns- og prisvekst er fratrukket.