Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:7 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvorfor internasjonale standarder for støydemping ikke er innført på Gardermoen i forbindelse med innflygning og utflygning?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter det Samferdselsdepartementet kjenner til er det ingen internasjonale standarder for støydemping i forbindelse med innflygning og utflygning som ikke er innført på Oslo lufthavn, Gardermoen.

FNs luftfartsorganisasjon, ICAO, har utarbeidet en internasjonal standard for avgang og utflyging, angitt i ICAO DOC. 8168 NADP-1, vedlegg til kapittel 3. Standarden regulerer blant annet avgangsytelse, stigeytelse og bruk av vingeklaffer.

Norge har vedtatt en egen forskrift etter luftfartsloven for å redusere støybelastningen i forbindelse med inn- og uflyging ved Oslo lufthavn, Gardermoen, forskrift om inn- og utflygingstraséer for Oslo lufthavn, Gardermoen (FOR 1997-12-16 nr 1350). I forskriften står det eksplisitt at ICAO-standarden for avgang og utflyging skal følges. I tillegg inneholder forskriften en rekke lokalt tilpassede reguleringer for å redusere støybelastningen knyttet til inn- og utflyging.

Gjeldende forskrift er nå under revidering blant annet på bakgrunn av at den har vist seg vanskelig å praktisere og håndheve. Formålet vil fremdeles være å unngå unødige støybelastninger, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold og kapasitet.