Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:9 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): En mann i 30-årene er blitt sterkt synshemmet i voksen alder. Han har måttet avvikle sin IT-bedrift og lever av en liten pensjon. Han får opplæring i bruk av PC o.l. for å kunne vende tilbake til inntektsgivende arbeid og makte å underholde sitt barn på 11 år og seg selv. Opplæringen består av 10 timer pr. uke og vil ta mange år å gjennomføre med så dårlig fremdrift.
Vil statsråden foreta seg noe for å bidra til mer intensiv og konsentrert opplæring slik at unge blinde/synshemmede kan komme raskere tilbake til inntektsgivende arbeid?

Begrunnelse

Ifølge de opplysninger undertegnede har mottatt gis det tilnærmet samme undervisning i f.eks. Sverige i løpet av et intensivkurs på 6 uker. Brukerne blir raskere rehabilitert og kan vende tilbake til arbeidslivet. Særlig for unge mennesker - ofte med forsørgelsesbyrde - gjør det tilværelsen ytterligere vanskelig når man kanskje må bruke 5 år på opplæringen. I denne lange perioden må man leve på et eksistensminimum og bruke tid og krefter på bekymringer for sin og sine pårørendes velferd.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det er vanskelig for meg å kommentere saken som omtales i spørsmålet. Det framgår ikke av spørsmålet om tilbudet om opplæring i bruk av PC er gitt av Arbeids- og velferdsetaten, følgelig heller ikke hva som ligger til grunn for et tilbud om 10 timer per uke. Det er videre opp til Arbeids- og velferdsetaten, ikke departementet, å vurdere den konkrete tiltaksbruken for hver enkelt bruker.

På generelt grunnlag er det ønskelig at tilbud om tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten, herunder også tilbud om opplæring, gis ut fra en vurdering av den enkelte brukers individuelle behov for å komme i arbeid. Jeg viser også til forslaget til ny forskrift om arbeidsrettede tiltak som nylig har vært på høring.

I nevnte høringsnotat foreslår jeg at arbeidsmarkedskurs kan gis for inntil ti måneder, mens ordinær utdanning for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, som hovedregel kan gis i inntil tre år. Tilbud om opplæring skal uansett tilpasses deltakernes individuelle behov ut fra vedkommendes muligheter på arbeidsmarket.

Regelverket som omtalt ovenfor, gjelder for alle grupper uavhengig av blant annet diagnoser. Blinde eller synshemmede vil få tilbud om arbeidsmarkedstiltak gjennom Arbeids- og velferdsetaten på lik linje med alle andre.

Departementet er nå i ferd med å gjennomgå høringsuttalelsene.