Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:12 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva vil arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for at tiltaksgarantien ikke blir verdiløs, men oppfyller intensjonene som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 1 (2007-2008)?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) står det at "langtidsledige som har vært sammenhengende helt ledig de siste to årene eller lenger, og ventestønadsmottakere som har vært ledige de siste seks månedene eller lenger skal omfavnes av en tiltaksgaranti som innebærer tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak". Det står videre at "Avviklingen av ventestønaden må blant annet ses i sammenheng med innføringen av langtidsledighetsgaranti, tett oppfølging av denne gruppen, og det gode arbeidsmarkedet". Jeg har fått henvendelser fra personer som har mistet ventestønaden før tiltaksgarantien har kommet på plass og fungerer etter forutsetningene. Det siste tilfellet som jeg er blitt gjort oppmerksom på gjelder en mann fra Stjørdal. Han mottok dagpenger fra Aetat/NAV i 2 år, hele tiden mens han drev aktiv jobbsøking uten å lykkes. Etter at dagpengeperioden tok slutt gikk han over på ventestønad. I januar 2008 fikk mannen beskjed fra sitt NAV-kontor at ventestønaden skulle avvikles i juli 2008, men at tiltaksgaranti skulle innføres fra samme dato. Etter 1. juli har ingenting hendt, til tross for flere møter med NAV i denne perioden. NAV sier de ikke har noe å tilby mannen. Denne mannen har nå gått 3 måneder uten inntekt, og problemene med å betale for livsoppholdet melder seg i forsterkende grad uten at det ser ut til å være noen lysning i sikte. Ventestønaden er fjernet før tiltaksgarantien er på plass. Det er også verdt å merke seg at i dette tilfellet er det enda 2 år før mannen når ordinær pensjonsalder.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Målgruppen for tiltaksgarantien er langtidsledige som har vært sammenhengende ledige de siste to årene eller lenger, samt ventestønadsmottakere som har vært helt ledige de siste seks månedene eller lenger. Hele spekteret av arbeidsmarkedstiltak kan benyttes for å oppfylle garantien. Målgruppen er heterogen, men den har til felles at den har en lang ledighetsperiode bak seg.

Etter intensjonen skal den enkelte gjennom garantiordningen få tilbud om arbeidsmarkedstiltak. I de tilfeller hvor søker og/eller arbeidsgiver velger å avslutte tiltaket etter kort tid, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering om garantien er innfridd eller ikke. Hvis søker takker nei eller ikke møter uten gyldig grunn til et tiltak, anses garantien som oppfylt.

Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer at etaten i januar 2008 sendte ut informasjon til fylkene om umiddelbar iverksettelse av tiltaksgarantien. Det ble informert om at målgruppen for garantien skal prioriteres for oppfølgingssamtale med sikte på å gi et hensiktsmessig tiltakstilbud. Fylkene ble videre bedt om å sikre at personer som var i ferd med å gå ut av maksimal dagpengeperiode ble innkalt til samtale. Som et resultat av avvikling av ventestønadsordningen ble også arbeidet med å følge opp ventestønadsmottakere intensivert. Etaten rapporter at de fleste tidligere ventestønadsmottakere nå har kommet i arbeid, er i tiltak eller mottar andre ytelser.