Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:14 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Individuell plan er det viktigste grepet for å sikre god tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Hvor mange av de som er inne i langtids døgnbehandling i Helse Sør-Øst har en individuell plan?

Begrunnelse

Det er en grunnleggende uro i Oslo over manglende tilbud til byens rusavhengige. Denne uroen begrunnes i at Oslos ruspasienter i mindre grad enn andre i regionen får tilgang til ledig kapasitet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Køene for å motta behandling stiger. Dette er en pasientgruppe som ikke alltid er i stand til selv å ivareta sine pasientrettigheter og benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten Ludvigsen er også jeg opptatt av at alle rusmiddelavhengige som har behov for individuell plan skal få tilbud om dette. Dersom en slik plan fungerer på en slik måte som den er ment å gjøre, er individuell plan et viktig hjelpemiddel for å få til god samhandling mellom ulike tjenesteytere. Brukt på den rette måten er derfor individuell plan det hjelpemiddelet som kan føre til at den enkelte bruker opplever å få den hjelpen de selv ønsker for sine sammensatte hjelpebehov.

Etter den informasjon jeg har fått fra Helse Sør-Øst RHF, foreligger det ikke noen oversikt over hvor mange som har individuell plan av de rusmiddelavhengige som er inne i langsiktig døgnbehandling i denne helseregionen. Imidlertid har jeg fått informasjon om at antall som har individuell plan ved alle typer døgnbehandlingstiltak i helseregion sør-øst har økt betydelig. Det er likevel på det nåværende tidspunkt ikke mulig å angi hvor høy andel som har individuell plan. En slik registrering vil først bli foretatt fra 1. januar 2009 gjennom Norsk Pasientregister. Fra da av vil alle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling bli pålagt blant annet å registrere bruk av individuell plan.

Det vises for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 13 til skriftlig besvarelse fra representanten Ludvigsen.