Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:16 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 10.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Synes statsråden denne diskrimineringen av funksjonshemmede meddommere er akseptabel, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at domstolene i Norge tilrettelegges for funksjonshemmede?

Begrunnelse

Jeg har blitt gjort kjent med at en funksjonshemmet person i Randaberg har blitt innkalt som meddommer i Stavanger. I den anledning skrev hun brev til domstolen og gjorde det kjent at hun satt i rullestol, og ba om at dette ble tatt hensyn til. Hun hørte ikke noe mer fra domstolen, og stilte derfor opp den dagen hun hadde blitt innkalt. Hun fikk da beskjed om at domstolen ikke var tilrettelagt for rullestolbrukere og hun ble derfor sendt hjem med beskjed om at hun ikke kunne brukes som meddommer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er ikke akseptabelt med diskriminering av funksjonshemmede meddommere. For at domstolen skal være et reelt konfliktløsningsalternativ for alle grupper i befolkningen, må tinghusene gis en utforming som ivaretar behovene og sikrer tilgang for alle brukergrupper.

Jeg har fått opplyst at episoden som spørsmålet viser til fant sted i Stavanger tinghus i forbindelse med avvikling av en sak for Gulating lagmannsrett. Det viste seg ikke mulig å få meddommeren på plass i rettssalen og hun ble fritatt fra tjeneste. Hendelsen ble rapportert til førstelagmannen som umiddelbart tilskrev Statsbygg og ba om iverksettelse av tiltak for å sikre rullestolbrukere tilgang til Gulating lagmannsretts lokaler i Stavanger tinghus. Førstelagmannen har opplyst at han har mottatt forsikringer fra Statsbygg om at slike tiltak ville bli iverksatt straks.

Domstoladministrasjonen har det administrative ansvaret for domstolene, herunder ansvaret for at lokalene er tilgjengelig for alle i samfunnet.

Domstoladministrasjonen viser til prinsippene for universell utforming av bygg som de forholder seg til ved oppføring av nye bygg. Når det gjelder mange eldre domstolsbygg hvor tilgjengeligheten for funksjonshemmede er vanskelig, opplyser Domstoladministrasjonen at det arbeides med forbedringer i tilgjengeligheten. Domstoladministrasjonen opplyser videre at i samsvar med den prioritering av lokalprosjekter som er lagt til grunn for perioden 2009-2013, så vil tilgjengeligheten for bevegelseshemmede være løst for flertallet av disse domstolene ved utløpet av 2013.