Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:20 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Trønder-Avisa den 29.09 d.å. kunne fortelle om en meget kritisk bemanningssituasjon innen politiet i Nord-Trøndelag. Lørdag 13. og søndag 14. september var Steinkjer uten politibetjenter på vakt på dagtid. Fra 1. september til 21. september ble det registrert 13 tilfeller av regelrett underbemanning av politibetjenter på vakt. Budsjettsituasjonen er en utløsende faktor til situasjonen som har oppstått.
Kan statsråden garantere at bevilgningene for 2009 er tilstrekkelig for å møte publikums forventninger?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er et oppslag i Trønder-Avisa, mandag 29. september 2008, hvor de kunne fortelle om en kritisk bemanningssituasjon innen politiet i Nord-Trøndelag.
Lørdag 18. september ble et charterfly fra Værnes til Tyrkia kraftig forsinket på grunn av at det kun var én politibetjent på jobb. I tillegg ble et charterfly til Bulgaria forsinket ut fredag 12. september på grunn av en storbrann i Lånke. Det var da to mann på jobb, men de måtte naturlig nok prioritere brannen, i tillegg var Steinkjer uten politibetjenter på vakt på dagtid både lørdag og søndag, samme helg.
Dette er bare tre eksempler av mange på en underbemannet politistyrke på vakt i Nord-Trøndelag. Hendelsene bekreftes av Politiets Fellesforbund (PF) i Nord-Trøndelag. Forbundet går så langt at de kaller situasjonen alarmerende.
Situasjonene oppstår når betjenter på vakt av ulike årsaker ikke kan komme på jobb og at ingen er disponible for å jobbe overtid. Bare i et tidsperspektiv på 3 uker, fra 1. september til 21. september opplevde man 13 tilfeller av regelrett underbemanning av politibetjenter på vakt i Nord-Trøndelag.
I region sør (Stjørdal, Meråker) var det fire hele vakter med kun én politibetjent på jobb. Ifølge Politiets Fellesforbund skal det være minst to til enhver tid.
I region midt (Steinkjer, Verdal og Levanger i tillegg til flere mindre kontorer) var det fem tilfeller med bare tre betjenter på vakt. Ut fra opplysninger undertegnede besitter er det ideelle fire. I to tilfeller var Steinkjer uten én eneste politibetjent på jobb.
I region nord (Namdalen) var det fire vakter med kun én politibetjent på jobb. Ut fra informasjon undertegnede har mottatt skal det også her være to.
Lederen i politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag peker på at det er budsjettøkonomien og bemanningskrisen som er de utløsende faktorene til situasjonen som oppstår. Når store deler av politiets oppgaver må løses med overtid, kreves det så mye av den enkelte at det over tid ikke blir holdbart. I tillegg har undertegnede fått opplyst at arbeidstidsbestemmelsene og arbeidsmiljøloven brytes hver dag for at politiet skal løse de oppgavene som er satt til å utføre. Årsaken til at bemanningskabalen likevel går opp i de fleste tilfellene, skyldes politbetjenters lojalitet for yrket.
Det er med andre ord liten tvil om at det hele handler om for lite penger til politistyrkene i Nord-Trøndelag.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg kort nevne at departementet tidligere hadde den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling og resultatoppfølging.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.

Hovedutfordringen for politi- og lensmannsetaten nå og en tid fremover er mangel på politiutdannet personell. Under Bondevik II-regjeringen var opptaket av studenter over de fire årene fra 2002 til 2005 til sammen 1128 studenter. Erfaring har vist at dette var for lavt og det er i dag mangel på politiutdannet personell. Regjeringen har derfor foreslått å øke opptaket ved PHS ytterligere til 552 studenter i 2009. Dette er det høyeste opptaket som har vært ved PHS. For perioden 2006-2009 vil det samlede opptaket ved PHS bli økt til 1776. Politihøgskolens budsjett foreslås styrket med 30 mill. kr.

I tillegg til å øke opptaket ved Politihøgskolen arbeider vi med å organisere politiet på en bedre måte. Utdannede polititjenestemenn må i større grad ut i aktiv tjeneste, og de oppgavene som like gjerne kan utføres av sivile, bør utføres av sivile. Politidirektoratet har satt i gang en rekke tiltak, bl.a. rekruttering av personell med annen utdanning, eksempelvis arrestforvarere, for å frigjøre polititjenestemenn for politioppgaver. Samtidig arbeider vi med tiltak for å beholde eldre politifolk lenger i jobb. Det er nå 149 tjenestemenn som fortsatt er i tjeneste som følge av seniorpolitiske tiltak i politidistriktene.

Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Nord-Trøndelag.

Departementet har mottatt følgende redegjørelse:

”Politimesteren i Nord-Trøndelag er svært opptatt av å prioritere ressurser til beste for befolkningen. Nord-Trøndelag politidistrikt dekker samtlige 24 kommuner i Nord-Trøndelag fylkes, samt kommunene Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland.

En av de vanskeligste utfordringene i et så stort distrikt er balansen mellom tilstedeværelse i lokalsamfunn, vakt- og beredskap og utvikling av spesialkompetanse.

Tilstedeværelsen i lokalsamfunn må sees sammen med politiets evne til å drifte et døgnkontinuerlig beredskapssystem i distriktet. Forventningene til tilstedeværelse, må balanseres mot behovet for ressurser i det døgnkontinuerlige trygghetsskapende arbeidet for øvrig.

Politidistriktet har lagt stor vekt på å utvikle en modell tuftet på samhandling, hvor lensmenn skal være tilgjengelige i sine lokalsamfunn og tilgjengelige på dagtid. Utenfor dagtid er det vakt- og beredskapssystemet for øvrig som ivaretar politiets oppgave overfor innbyggerne m.h.t. behov for trygghet.

Tilstedeværelse og tilgjengelighet i lokalsamfunnene er ikke bare et element i det trygghetsskapende arbeidet, men også viktig for å levere gode tjenester innenfor forvaltningsgjøremål og sivile gjøremål i rimelig nærhet til innbyggerne.

For å møte denne utfordringen har politiet i Nord-Trøndelag gjennomført en utviklingsprosess for å utvikle samhandling og tjenesteproduksjon.

Det er ingen faste bestemmelser om hvor mange politibetjenter som skal være på vakt i de forskjellige regioner. Imidlertid har politidistriktet lagt til grunn visse ønsker om minimumsbemanning i den enkelte region.

Region Sør, som består av Stjørdal lensmannskontor og Meråker lensmannskontor – også med vaktsamarbeid med Selbu og Tydal lensmannskontor i Sør-Trøndelag politidistrikt – har en spesiell utfordring med Trondheim Lufthavn Værnes, som ligger i Stjørdal. Lufthavnen har de senere år hatt en veldig vekst i passasjerantall, også for avganger og ankomster som krever politiets tilstedeværelse. Etter sommerferien har politidistriktet forsøkt å styrke tilstedeværelsen på lufthavnen.

Region Midt, som blant annet inneholder flere av de større tettstedene og småbyene i distriktet – Verdal, Levanger og Steinkjer – er den største regionen, og den regionen som har flest hendelser og mest kriminalitet. Som regel vil det være flere samtidige patruljer på aktiv tjeneste. Patruljene skal levere tjenester i hele regionen, inkludert Steinkjer kommune.

Justisdepartementet arbeider for å skaffe politiet ressurser og rammevilkår som setter etaten i stand til å ivareta publikums behov for service og beredskap. Ikke bare har denne regjeringen videreført den økning som Bondevik II-regjeringen la opp til før valget i 2005, men vi har i tillegg økt politiets budsjetter med om lag 800 mill. kr i perioden 2006–2009. I tillegg kommer kompensasjon for lønns- og prisvekst.