Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:21 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ønsker Regjeringen å legge til rette for reell konkurranse i mobilmarkedet gjennom etablering av et landsdekkende tredje mobilnett, og hvilke tiltak vil Regjeringen eventuelt iverksette for å bidra til dette?

Begrunnelse

Det har vært bred politisk enighet om at det er ønskelig at det etableres et tredje mobilnett for å skape reell konkurranse i et mobilmarked som i dag domineres av duopolet Telenor og TeliaSonera-eide Netcom. Økt konkurranse i markedet kommer forbrukerne til gode gjennom et større mangfold av tilbud og lavere priser.
Infrastrukturen danner grunnlaget for konkurransen i mobilmarkedet. Dette er en gjennomgående holdning verden over og har vært selve bærebjelken i de konkurransefremmende tiltak som har vært initiert i ulike land. I Europa har dette kommet klart til uttrykk ved etableringsstøtte til et fjerde mobilnett. Norge skiller seg ut ved at vi har kun to mobilnett. Til sammenligning har Danmark, Sverige og Finland fire konkurrerende nett.
Også i Norge har man gjennom skiftende regjeringer lagt opp til at de mindre nettaktørene skal få rammevilkår som gjør dem rustet for å kunne ta opp konkurransen med de store aktørene. Ulike aktører er nå bekymret for Regjeringens holdning knyttet til en etablering av et landsdekkende tredje mobilnett og til konkurransefremmende tiltak i mobilmarkedet. Det vises blant annet til at Post- og teletilsynet har fattet vedtak om termineringspriser i andres nett som har brutt med den linjen som har vært ført for å ruste de mindre aktørene til å kunne konkurrere mot de store.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Formålet med reguleringen av det norske markedet for elektronisk kommunikasjon (telekom mv) er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. For å legge til rette for konkurranse utpeker Post- og teletilsynet tilbydere med sterk markedsstilling i en rekke forhåndsdefinerte markeder og pålegger spesialtilpassede regulatoriske forpliktelser som skal bidra til å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene. Et av markedene som reguleres er markedet for terminering i mobilnett (marked 16). Bakgrunnen for reguleringen i dette markedet er tilbydernes mulighet til å fastsette monopolpriser på avslutting av samtaler (terminering) i eget nett, samt at det er konkurrentenes kunder som betaler termineringsprisen.

Post- og teletilsynet har fattet vedtak som medfører at Telenor ASA og NetCom AS fra 1. juli i år har et symmetrisk nivå på sine termineringspriser. Termineringsprisene til de to selskapene vil via en trappetrinnsmodell, bli satt ned til 45 øre i 2010. Størsteparten av trafikken i Norge termineres i disse to nettene. Tilsynet påla også Tele2 å redusere sin termineringspris i samme vedtaksrunden. Alle vedtakene ble påklagd til Samferdselsdepartementet som klageinstans. Den del av vedtaket som gjaldt Telenor og NetCom ble opprettholdt av departementet. På bakgrunn av at Tele2 fremla nye opplysninger i saken om at selskapet sammen med Network Norway AS hadde konkrete planer om å bygge et felles mobilnett, ble det besluttet at Tele2s termineringspriser ikke skulle reduseres før myndigheten hadde innhentet de nødvendige opplysningene for vurdering av den nye situasjonen. Tele2s klagesak ble derfor sendt tilbake til Post- og teletilsynet for en ny vurdering.

Tilsynet har nå varslet nytt vedtak i marked 16 der blant andre Tele2 prisreguleres. Vedtak er ennå ikke fattet. Jeg vil understreke at Samferdselsdepartementet er klageinstans på vedtak fattet av Post- og teletilsynet, og er i henhold til ekomloven avskåret instruksjonsadgang i saker som dette. Det vil derfor ikke være riktig av meg å ta stilling til det varslede vedtaket på nåværende tidspunkt. Jeg avventer vedtakene, og eventuelle klager til departementet før jeg tar stilling til det materielle i saken. Jeg viser for orden skyld til at Kongen i statsråd har mulighet til å omgjøre vedtak fra tilsynet uten klage dersom sakene er av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning.

Når det gjelder tilrettelegging for konkurranse i mobilmarkedet og andre tiltak som kan føre til bedre rammevilkår, viser jeg blant annet til at departementet arbeider aktivt innenfor rammen av EØS-avtalen for å påvirke utformingen av EU-regelverket til det beste for norske interesser. Dette gjøres blant annet i møter med representanter fra Kommisjonen, Rådet og Parlamentet og gjennom offentlige høringer fra Kommisjonen. Tilsvarende fremmer departementet norske synspunkter der EFTAs overvåkningsorgan (ESA) på egen hånd vedtar rettsakter som er relevant for dette området. Det vises til at departementet i sommer sendte inn kommentarer til ESAs høring vedrørende den nye listen over anbefalte, relevante markeder. Departementet er særlig opptatt av markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 15) der Telenor i dag er pålagt å tilby blant annet nasjonal roaming til kostnadsorienterte priser. Vi fremhevet i høringen at det i Norge fortsatt ikke er virksom konkurranse i marked 15. Norge har bare to landsdekkende mobilnett, noe som gjør det viktig fortsatt å ha mulighet til å kunne regulere dette markedet. Reguleringen i marked 15 er spesielt rettet mot å fremme byggingen av flere mobilnett i Norge.

Det vises også til Kommisjonens utkast til anbefaling om regulering av termineringspriser som var på høring frem til 10. september. Kommisjonen ønsker symmetriske termineringspriser. I forbindelse med høringen ble det dagen etter at Kommisjonen publiserte sitt utkast til anbefaling, avholdt møte mellom en representant fra Kommisjonen og representanter for Samferdselsdepartementet og tilsynet der utkastet ble diskutert. Departementet ga i sitt innspill i høringen uttrykk for at det er viktig for norske myndigheter at det over tid kan utvikles et tredje mobilnett i Norge. Vi oppfordret derfor Kommisjonen til å ha en tydeligere og dypere diskusjon om hvordan man skal håndtere nasjonale forhold som kan begrunne asymmetriske priser i en overgangsperiode.