Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:22 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at Friskvernklinikken må redusere sitt tilbud om å gi sykemeldte en vei tilbake til arbeidslivet?

Begrunnelse

Det fremgår av en pressemelding fra NAV av 23.09.08 at sykefraværet har økt med 4,8 % siste kvartal. En hovedårsak til det høye sykefraværet er muskel-og skjelettlidelser. Om lag en tredjedel av de sykemeldte har denne diagnosen. Samtidig er det en sterk økning i sykefravær som skyldes lettere psykiske lidelser. Pasienter med disse lidelsene utgjør også de største gruppene blant uføretrygdede. Det høye antallet sykemeldte og uførepensjonerte representerer en hovedutfordring for det norske samfunnet. Det er avgjørende at sykemeldte får rask og god behandling, slik at de kan komme tilbake til arbeidslivet så raskt som mulig.
Friskvernklinikken i Asker gir et helhetlig tilbud til mennesker som både har somatiske og lettere psykiske lidelser. Gjennom fysioterapi, trening og kognitiv terapi gis mange mennesker nye muligheter til å komme tilbake til arbeidslivet etter sykefravær. Helse Sør-Øst har avtale om kjøp av plasser ved klinikken, og yter 20 % basistilskudd og 40 % stykkpris. Til sammenlikning har de offentlige poliklinikkene 60 % rammetilskudd og 40 % stykkpris. De økonomiske rammebetingelsene er så krevende at Friskvernklinikken nå vurderer å redusere sin drift for å komme i økonomisk balanse.
Det vil være helt uholdbart at Friskvernklinikken må redusere et tilbud som det er et betydelig behov for, og som kan bidra til å få flere fra trygd til arbeid.
Tilbud som Friskvernklinikken bør snarere styrkes og videreutvikles.Det er avgjørende at denne og andre private aktører har rammebetingelser som sikrer forutsigbarhet i driften, og gir muligheter for langsiktig planlegging for brukere og ansatte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det regionale helseforetaket har ”sørge for”-ansvar for befolkningen i regionen når det gjelder spesialiserte helsetjenester. Det regionale helseforetaket vurderer i hvilken grad en skal gi tilbud i egne institusjoner, og i hvilken grad en skal kjøpe tjenester fra private aktører. Som det er vist til har Friskvernklinkken i Asker avtale med Helse Sør-Øst RHF. Når det regionale helseforetaket inngår avtale med en privat aktør, fastsettes hvilke tjenester som skal ytes, volum og pris i avtalen. Når avtalen kan reforhandles kan også gå fram av avtalen.

Jeg kan ikke gå inn i avtaler som er inngått mellom det regionale helseforetaket og private aktører, i dette tilfellet Friskvernklinikken. Endringer må eventuelt skje ved at de to avtalepartene reforhandler avtalen.

Når det gjelder tilbud til personer som er sykmeldt, kan jeg vise til at Regjeringen i St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) foreslo å innføre ordningen ”Raskere tilbake” for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet. Det ble opprettet et eget tilskudd. I 2007 ble det bevilget 604 mill. kroner til denne ordningen. Bevilgningen ble styrket i 2008, da det ble avsatt 742 mill. kroner til formålet. Ordningen er foreslått videreført i 2009. I tillegg er det bevilget særskilte midler til kjøp av helsetjenester for å motvirke lettere psykiske og sammensatte lidelser i den hensikt å redusere sykefraværet.