Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:23 (2008-2009)
Innlevert: 02.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vil finansministeren i sin løpende dialog med Norges Bank legge vekt på at det i den aktuelle situasjonen i markedene er behov for ekstraordinær åpenhet og innsyn i bankens vurderinger, ikke bare overfor finansministeren, men også overfor oponionen i sin alminnelighet?

Begrunnelse

Ansvaret for utøvelsen av pengepolitikken er tillagt Norges Bank. Banken utøver pengepolitikken, herunder rentefastsettelse av inn- og utlånsrenter i banken og den løpende likviditetsstyringen innenfor et mandat som er politisk forankret. Denne ansvarsfordelingen har bred politisk støtte.
I sentralbankloven § 3 fremkommer det at banken skal informere offentligheten om de vurderinger som har vært grunnlaget for beslutninger som gjelder utøvelsen av pengepolitikken. Normalt vil dette skje gjennom bankens faste publikasjoner og orienteringer.
For øyeblikket er det en helt ekstraordinær situasjon i pengemarkedene, både i Norge og resten av verden. Oppmerksomheten mot Norges Banks utøvelse av pengepolitikken økes tilsvarende. I en slik situasjon kan det også være behov for at offentligheten får et særlig innsyn i bankens vurderinger. Det vil for svært mange ikke være tilstrekkelig å vite at "Norges Bank følger utviklingen fortløpende og vurderer eventuelle tiltak", slik bankens informasjonsavdeling opplyser i DN 2. oktober. I en slik ekstraordinær situasjon kan det være behov for en mer offensiv offentlig profil av bankens informasjons- og analysearbeid.
I nevnte avis er det for eksempel en bred omtale av virkemiddelbruken fra andre aktører i markedet, som etter min mening fortjener en nærmere omtale også fra ansvarlige myndigheter.
Jeg legger til grunn at det i denne situasjonen er særlig god kontakt mellom departementet og Norges Bank, slik at finansministeren sikres et løpende godt innsyn i bankens vurderinger, dog ikke slik at det bryter med de grunnleggende ansvarsforholdene. Finansministeren bør nå etter min mening bidra til at også offentligheten får et særlig innsyn i de vurderinger som gjøres, utenom den vanlige rapporteringen som skjer.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er viktig med åpenhet rundt sentralbankens utøvelse av pengepolitikken. Stortingsrepresentant Syvertsen viser i brevet i denne sammenhengen til bestemmelsen i sentralbankloven § 3 om at Norges Bank skal informere offentligheten om de vurderinger som har vært grunnlaget for beslutninger som gjelder utøvelsen av pengepolitikken. Dette prinsippet fikk enstemmig tilslutning av Finanskomiteen i Innst.O. nr. 101 (2002-2003) under behandlingen av forslaget til en slik bestemmelse i Ot.prp. nr. 81 (2002-2003).

Norges Bank har høstet anerkjennelse internasjonalt for sin vektlegging av å ha en god og åpen kommunikasjon med omverdenen om hvilke vurderinger som ligger til grunn for utøvelsen av pengepolitikken. Norges Bank begynte bl.a. tidlig å publisere sine egne anslag for framtidig rentenivå, den såkalte rentebanen. Slik gir banken husholdninger og næringsliv et bedre grunnlag for egne vurderinger. Banken gir også tydelig omtale av hvilke forhold ved den økonomiske utviklingen som ligger til grunn for de løpende rentebeslutningene og for renteprognosene fram i tid. Åpenhet i utøvelsen av pengepolitikken bidrar til forutsigbarhet i bankens rentesetting. Samtidig gjør det også banken mer ansvarlig ved at beslutningene lettere kan etterprøves av andre i ettertid.

Finansdepartementet evaluerer Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i de årlige kredittmeldingene. Departementet legger i sine vurderinger også vekt på at banken skal ha en åpen og klar kommunikasjon utad. Departementet har vært positiv i sin vurdering av Norges Bank på dette området.

Den siste tiden har vært preget av finansiell uro og usikkerhet i pengemarkedet. Dette stiller særskilte krav til informasjonsformidling fra både Finansdepartementet, Kredittilsynet og Norges Bank, som ansvarlige myndighetsorganer for den finansielle stabiliteten. Dette var også bakgrunnen for en rekke intervjuer i presse og media den siste tiden av både politiske myndigheter, sentralbanksjefen og kredittilsynsdirektøren.

Det er nær kontakt mellom Finansdepartementet, Kredittilsynet og Norges Bank for å følge med på utviklingen i finansmarkedene. Det legges i denne dialogen også vekt på det særskilte behovet for god informasjonshåndtering i den aktuelle situasjonen vi nå er oppe i. Dette vil Finansdepartementet legge vekt på også framover.