Skriftlig spørsmål fra Alvhild Hedstein (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:24 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Alvhild Hedstein (V)

Spørsmål

Alvhild Hedstein (V): Kan statsråden dokumentere at lovverket blir fulgt slik at alle ruspasienter uansett kommuneadresse i Helse Sør-Øst har samme tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom fritt sykehusvalg?

Begrunnelse

Det er en grunnleggende uro i Oslo over manglende tilbud til byens rusavhengige. Denne uroen begrunnes i at Oslos ruspasienter i mindre grad enn andre i regionen får tilgang til ledig kapasitet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Køene for å motta behandling stiger. Dette er en pasientgruppe som ikke alltid er i stand til selv å ivareta sine pasientrettigheter og benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Da endringene i pasientrettighetsloven ble gjort gjeldende fra 1. september 2004, medførte dette at rusmiddelavhengige fikk de samme pasientrettigheter som øvrige pasienter i spesialisthelsetjenesten. Denne endringen medførte at alle pasienter som etter denne datoen henvises for vurdering for rett til nødvendig helsehjelp, skal få sin rett vurdert innen 30 dager. Dersom en slik vurdering konkluderer med at det gis rett til nødvendig helsehjelp, skal det etter en individuell vurdering fastsettes en frist for når behandling senest skal iverksettes. Denne retten til vurdering og eventuell rett til nødvendig helsehjelp er uavhengig av pasientens bostedskommune. Selve pasientrettighetsloven er basert på et likhetsprinsipp om at verken kjønn, alder, bosted eller annet skal være bestemmende for grunnlaget for vurderingen av rett til nødvendig helsehjelp.

Jeg kan i denne forbindelsen vise til at Helsedirektoratet ved årsskiftet ga ut en veileder for vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Denne veilederen er den første av sitt slag i spesialisthelsetjenesten, og er den første i en rekke slike veiledere som Helsedirektoratet i løpet av det neste halve året skal gi ut. Denne veilederen på rusfeltet skal nettopp bidra til at alle vurderinger av henvisninger til tverrfaglig spesialisert behandling skal bli vurdert på et mest mulig enhetlig grunnlag, uansett hvor i landet pasientene kommer fra.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at når en henvisning blir vurdert etter pasientrettighetsloven § 2-2, skal pasienten (og henvisende instans) få en tilbakemelding på hvordan spesialisthelsetjenesten har konkludert. Dette betyr at pasienten blir orientert om man er tildelt rett/ikke rett til nødvendig helsehjelp, eventuell fristdato for rettighetspasienter, samt opplysning om når helsehjelpen forventes å bli gitt til de pasienter som ikke er gitt rett til nødvendig helsehjelp, men som likevel vurderes å ha behov for spesialisert helsehjelp – i dette tilfellet tverrfaglig spesialisert behandling.

Videre har Helse Sør-Øst RHF orientert meg om at mange rusmiddelavhengige som opplever fristbrudd i denne helseregionen, selv har valgt og fortsatte og vente på første ledige plass ved den institusjonen de var tilbudt plass ved, men som ikke hadde overholdt behandlingsfristen. For de pasienter som ikke velger en slik løsning, kan de henvende seg til NAV ved Enhet for Pasientformidling. Pasienten har da rett til å få tilbud om en behandlingsplass innen 48 timer gjennom Enhet for Pasientformidling.

I representanten Hedstein sitt spørsmål, bes det om en dokumentasjon på at lovverket blir fulgt slik at alle ruspasienter har lik tilgang på tverrfaglig spesialisert behandling. Jeg er blitt orientert fra Helse Sør-Øst RHF om at kommunetilhørighet ikke påvirker rusmiddelavhengige sin tilgang på tverrfaglig spesialisert behandling.