Skriftlig spørsmål fra Alvhild Hedstein (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:25 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Alvhild Hedstein (V)

Spørsmål

Alvhild Hedstein (V): Hvilken hjemkommune har de rusavhengige i Helse Sør-Øst som ikke har fått tilbud og opplevd faktiske fristbrudd og NAV meldte fristbrudd?

Begrunnelse

Det er en grunnleggende uro i Oslo over manglende tilbud til byens rusavhengige. Denne uroen begrunnes i at Oslos ruspasienter i mindre grad enn andre i regionen får tilgang til ledig kapasitet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Køene for å motta behandling stiger. Dette er en pasientgruppe som ikke alltid er i stand til selv å ivareta sine pasientrettigheter og benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Gjennom avtalen som ble inngått på Stortinget mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre i november i fjor, er Omsorgsplan 2015 utvidet og konkretisert. Avtalen viser at det er bred enighet om hovedlinjene i utviklingen av framtidas omsorgstjenester og sikrer en langsiktig oppfølging av Omsorgsplan 2015. I avtalen er partene blant annet enige om å styrke kompetansen og sikre en god dimensjonering av tjenestene, herunder utdanne minst 10 geriatere årlig innenfor planperioden.

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 kan departementet årlig fastsette antall nye legestillinger i de regionale helseforetakene. For 2008 tildelte Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene til sammen 82 nye spesialiststillinger, 93 utdanningsstillinger og 25 stillinger til egen disposisjon. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2008 sies det at de særskilt skal vurdere situasjonen innen indremedisin, og da særlig geriatri, ved fordelingen av de nye stillingene.

Av tildelte stillinger for 2007 er 11 stillinger hittil plassert i spesialiteten geriatri, hvorav 8 utdanningsstillinger. Det er fortsatt noen få stillinger som ikke er plassert av 2007-kvoten. Til sammen er det pr. august i år 53 leger i utdanningsstillinger i geriatri. Departementet er kjent med at kun et fåtall nye stillinger er fordelt fra de regionale helseforetakene til helseforetakene hittil i år. Ingen av de stillingene som er fordelt er tildelt utdanningsstillinger i geriatri.

De regionale helseforetakene er nå i gang med å fordele de nye stillingene for 2008, og departementet vil ha nærmere oversikt over fordelingen av disse ved utgangen av året.