Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:26 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I henhold til eldreavtalen inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene skal det utdannes minst 10 geriatere årlig i planperioden for omsorgsplan 2015. Det er en forutsetning at de regionale helseforetakene oppretter utdanningsstillinger for geriatere, samt at helseforetakene oppretter avdelinger som kan bli godkjente utdanningsinstitusjoner i geriatri.
Hvor mange utdanningsstillinger i geriatri er det opprettet i inneværende år, slik at målet om at det utdannes minst 10 geriatere årlig kan nås?

Begrunnelse

Spesialister på sykdommer blant eldre, geriatere, et en viktig ressurs for å styrke kvaliteten på helsetjenestene til eldre mennesker. Sykehjemspasienter har i snitt 6-7 diagnoser, og sykdom hos eldre kan arte seg på en helt annen måte enn hos yngre mennesker. Mange kan oppfattes som demente når de egentlig bare har fått en infeksjon som lungebetennelse eller urinveisinfeksjon. Feilmedisinering rammer også eldre mennesker når de står på flere ulike medisiner samtidig. Det kan medføre at de får forringet livskvalitet. Disse tingene trengs det kunnskap for å oppdage, og dermed kunne gjøre noe med.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Gjennom avtalen som ble inngått på Stortinget mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre i november i fjor, er Omsorgsplan 2015 utvidet og konkretisert. Avtalen viser at det er bred enighet om hovedlinjene i utviklingen av framtidas omsorgstjenester og sikrer en langsiktig oppfølging av Omsorgsplan 2015. I avtalen er partene blant annet enige om å styrke kompetansen og sikre en god dimensjonering av tjenestene, herunder utdanne minst 10 geriatere årlig innenfor planperioden.

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 kan departementet årlig fastsette antall nye legestillinger i de regionale helseforetakene. For 2008 tildelte Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene til sammen 82 nye spesialiststillinger, 93 utdanningsstillinger og 25 stillinger til egen disposisjon. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2008 sies det at de særskilt skal vurdere situasjonen innen indremedisin, og da særlig geriatri, ved fordelingen av de nye stillingene.

Av tildelte stillinger for 2007 er 11 stillinger hittil plassert i spesialiteten geriatri, hvorav 8 utdanningsstillinger. Det er fortsatt noen få stillinger som ikke er plassert av 2007-kvoten. Til sammen er det pr. august i år 53 leger i utdanningsstillinger i geriatri. Departementet er kjent med at kun et fåtall nye stillinger er fordelt fra de regionale helseforetakene til helseforetakene hittil i år. Ingen av de stillingene som er fordelt er tildelt utdanningsstillinger i geriatri.

De regionale helseforetakene er nå i gang med å fordele de nye stillingene for 2008, og departementet vil ha nærmere oversikt over fordelingen av disse ved utgangen av året.