Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:27 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 14.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norske bilister betaler stadig mer av statens regninger for bygging av nye veier. Bruken av bompenger øker kraftig under regjeringen Stoltenberg; bompengeandelen er nådd 100 pst. på enkelte prosjekt og bompenger brukes til andre ting enn vei. En oversikt fra vegdirektoratet viser iflg. VG at norske bilister fra 1990 til 2007 har betalt over 41 mrd. i bompenger.
Kan statsråden opplyse hvor mye samlede kostnader til hhv. innkreving og renter utgjør og hvor mye som brukes til veibygging av dette beløpet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen opplyser at den omtalte oversikten i VG viste hva bompengeselskapene hadde stilt til rådighet til investeringer de enkelte år i perioden 1992-2007 (omregnet til 2008-prisnivå), ikke innbetalte bompenger i perioden. Oversikten omfattet følgelig den delen av de årlige bompengeinntektene som ble benyttet til investeringer, samt bompengeselskapenes låneopptak til investeringer de enkelte år i denne perioden.

Ifølge bompengeselskapenes regnskaper innbetalte trafikantene til sammen 46,1 mrd. kr i bompenger i perioden 1992-2007, omregnet til 2008-prisnivå. Av dette ble om lag 5,2 mrd. kr benyttet til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapene. Om lag 10,3 mrd. kr ble benyttet til å dekke netto finansieringskostnader. Resten av bompengeinntektene ble benyttet til nedbetaling av lån samt løpende investeringer. Siden etterskuddsinnkreving er den mest vanlige innkrevingsformen, gikk denne delen av inntektene i hovedsak til nedbetaling av lån.

Jeg viser til vedlagte oversikt for nærmere detaljer.

Vedlegg til svar:

Utvikling i statlige bevilgninger og bompenger til riksveginvesteringerMill 2008-kr

År Investeringer Bompenger

Statlige midler Bom- penger Sum Brutto inntekter Drifts-kostnader Netto finans-kostnader Netto inntekter

1990 4 809,8 2 064,9 6 874,7 850,6 122,0 478,1 250,6

1991 6 468,2 1 772,1 8 240,3 982,8 146,1 638,6 198,1

1992 6 215,2 2 367,2 8 582,4 1 309,2 143,6 837,7 328,0

1993 6 402,9 1 633,0 8 036,0 1 448,9 149,5 743,5 556,0

1994 5 756,1 1 313,9 7 070,1 1 498,0 151,9 563,1 783,0

1995 5 566,1 1 331,5 6 897,6 1 891,3 181,4 672,7 1 037,2

1996 5 460,6 1 184,7 6 645,3 1 991,6 192,4 611,5 1 187,7

1997 4 800,7 1 707,9 6 508,6 2 097,0 211,2 567,5 1 318,3

1998 5 078,5 2 431,6 7 510,1 2 256,2 229,7 576,0 1 450,5

1999 4 897,7 2 547,2 7 444,9 2 351,9 246,7 678,3 1 426,9

2000 4 941,1 1 933,9 6 874,9 2 382,8 258,2 570,3 1 554,3

2001 5 001,1 1 814,4 6 815,5 2 946,9 360,4 682,2 1 904,3

2002 5 413,2 1 948,0 7 361,2 3 643,7 456,4 665,6 2 521,6

2003 5 391,2 2 486,4 7 877,5 3 626,9 419,1 509,6 2 698,2

2004 5 792,7 2 688,2 8 480,9 4 116,0 469,4 385,7 3 260,9

2005 6 094,1 3 631,0 9 725,1 4 484,3 490,6 296,9 3 696,8

2006 6 742,9 3 875,5 10 618,4 4 119,2 483,3 444,5 3 191,4

2007 7 092,9 4 275,3 11 368,2 4 146,0 540,1 358,2 3 247,8

sum 101 925,3 41 006,6 142 931,8 46 143,4 5 251,9 10 280,0 30 611,6Omregnet til 2008-prisnivå med Finansdepartementets indekser for prisomregning

Omfatter postene 29, 30, 31, 35 og 60, samt tidligere post 32 Legging av fast dekke på riksveger, post 33 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift og kap 1331 Særskilte investeringer m.v.for kollektivtrafikk i storbyene

Forskudd og tilskudd inngår ikke i oversikten.