Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:31 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 06.10.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 10.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Asylmottak i Norge har vanskeligheter med å få forsikra bygningsmassen. Ifølge NrK-Nordland i dag så har ingen forsikringsselskaper så langt sagt seg villig til å forsikre asylmottaket som nå er under planlegging i Andøy kommune.
Hva mener finansministeren om at forsikringsselskap her i landet nekter å tilby ordinære forsikringsordninger når det er et asylmottak som trenger forsikring?

Begrunnelse

I dette tilfellet er det en kommunal virksomhet i Andøy kommune som ønsker tilbud på forsikringsordning for sin virksomhet som skal drives i henhold til statlige retningslinjer og etter ønske fra sentral statlig virksomhet. Forsikringsselskapet sier at i henhold til bransjens risikoberegninger vil det ikke være aktuelt å tilby noen avtale til slik offentlig virksomhet når formålet med virksomheten er mottak av asylanter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er overført justisministeren for besvarelse, fordi nektelse av forsikring er regulert i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler, som hører under Justisdepartementet.

Ved endringslov 27. juni 2008 nr. 65 ble det vedtatt en ny § 3-10 i forsikringsavtaleloven om avslag på forsikring. (Tilsvarende regler for personforsikring ble gitt i ny § 12-12 i forsikringsavtaleloven.) De nye reglene trer i kraft 1. januar 2009 og vil kunne ha betydning for slike saker spørsmålet gjelder. Etter § 3-10 første ledd skal et forsikringsselskap ikke uten saklig grunn nekte noen på vanlige vilkår en forsikring. Etter annet ledd kan forhold som medfører en særlig risiko, regnes som saklig grunn, men bare dersom det er en rimelig sammenheng mellom den særlige risikoen og avslaget. Kravet til en slik rimelig sammenheng innebærer blant annet et kvalitetskrav når det gjelder det materialet som selskapet legger til grunn for sine risikovurderinger, samt et krav til at generell statistikk som legges til grunn, må ha en tilstrekkelig nær sammenheng med situasjonen i den konkrete saken. Se nærmere om dette i Ot.prp. nr. 41 (2007-2008) side 99-100. Etter tredje ledd i § 3-10 kan forhold som det etter bestemmelser i eller i medhold av lov (for eksempel personvern-, likestillings- eller diskrimineringslovgivning) er forbudt å legge vekt på i risikovurderinger i forsikring, uansett ikke utgjøre saklig grunn. Forsikringsselskapet skal videre gi en skriftlig begrunnelse for avslaget (jf. fjerde ledd). Forsikringssøkeren kan bringe avslag inn for Forsikringsskadenemnda, og nemnda vil kunne ta nærmere stilling til hva som nærmere bør kreves i en konkret sak. Jeg gjør ellers oppmerksom på at det allerede etter gjeldende rett (før de nevnte lovendringene trer i kraft) foreligger en adgang til å bringe et avslag inn for Forsikringsskadenemnda.

Et avslag på forsikring for asylmottak vil fra 1. januar 2009 bare være lovlig dersom avslaget oppfyller kravene til saklig grunn i § 3-10. Hvorvidt det kan være tilfellet i den konkrete saken det er vist til, kan jeg ikke uttale meg om.