Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:32 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 06.10.2008
Besvart: 13.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er det slik at NAV-kontor i utlandet ikke har fullmakt til selv å avgjøre om de kan delta på et lokalt arrangement i et område som de er satt til å betjene, fordi arrangøren av arrangementet er et lokalpolitisk parti med moderorganisasjon i Norge?

Begrunnelse

Fremskrittspartiets lokallag i Torrevieja i Spania ønsket å arrangere et åpent møte hvor blant annet to av partiets stortingsrepresentanter skulle holde innlegg om aktuelle saker innenfor sitt virkeområde i Stortinget, henholdsvis finans og helse og omsorg. I tillegg ønsket lokallaget at det lokale NAV-kontor i Alfaz del Pi skulle være til stede for å kunne svare på aktuelle spørsmål fra norske innbyggere i området. I henvendelsen til NAV-kontoret ble det presisert at dette ikke var noe politisk møte, men et åpent møte for alle norske innbyggere i området. I svaret fra NAV ble det bedt om en bedre beskrivelse av møtets innhold og intensjon før de kunne ta et standpunkt til om de ville delta. Samtidig ble det gjort klart at NAV-kontoret ikke kunne delta i møter med politisk innhold, men at de tidligere har deltatt på informasjonsmøter hvor det er informert om rettigheter og plikter etter folketrygdloven. Nestformannen i FrP Torrevieja sendte umiddelbart svar til NAV-kontoret hvor det ble presisert at man ønsket en representant fra kontoret som skulle svare på generelle spørsmål som hørte til kontorets saksområde, og at møtet ikke hadde noe politisk innhold og at det var åpent for alle som ønsket å delta uavhengig av politisk tilhørighet. Svaret fra NAV-kontoret forundret både representantene fra det stedlige lokallag, men også andre fremmøtte.
I svaret skrives det blant annet: " Vi ser av Deres invitasjon at her forventes en helt annen deltakelse enn det som ligger under servicekontorets arbeidsområde. Vi stiller gjerne opp på informasjonsmøter og svarer på faglige spørsmål i forhold til gjeldende regelverk, men vi ber om at det sendes en formell henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo slik at det kan vurderes hvem som bør være NAV's representant i et slikt forum".

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: NAV Servicekontor ble opprettet i 2005. Service og råd i trygdefaglige spørsmål knyttet til norsk lovgiving er en viktig del av kontorets funksjon i Spania. Gjennom større informasjonsmøter gis generell informasjon om medlemskap og stønad knyttet til det å være bosatt i utlandet. Spesielle temamøter arrangeres ved behov. Siden oppstarten har NAV Servicekontor deltatt i informasjonsmøter arrangert av norske klubber, norske skoler, sjømannskirker og overfor norske arbeidstakere ansatt i norske virksomheter i Spania. Servicekontoret har også deltatt i åpent møte arrangert av Fremskrittspartiet samt arrangert eget informasjonsmøte i Alfaz del Pi.

Jeg er gjort kjent med at NAV Servicekontor har mottatt en henvendelse fra Fremskrittspartiet i Torrevieja med spørsmål om deltakelse i et åpent møte. I følge invitasjonen var det lagt opp til innledning fra to av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter, deretter et panel hvor også Arbeids- og velferdsetaten ble invitert til å delta. Jeg er videre gjort kjent med at servicekontoret ikke skulle ha innlegg eller gi informasjon, men kun være tilstede for å svare på spørsmål som måtte komme i etterkant av stortingsrepresentantenes innlegg.

Etter en samlet vurdering kom NAV Servicekontor til at det lå utenfor deres ansvarsområde å kommentere og svare på spørsmål knyttet til stortingsrepresentantenes innlegg. NAV Servicekontor er imidlertid innstilt på å delta på lignende møter med vekt på informasjon om regelverk og svar på faglige spørsmål.

Jeg har ingen merknader til NAV Servicekontors håndtering av denne saken. Etter mitt syn er det foretatt en hensiktsmessig vurdering av balansen mellom deltakelse på offentlige arenaer med vekt på informasjon og deltakelse som politisk aktør.