Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:39 (2008-2009)
Innlevert: 06.10.2008
Sendt: 07.10.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 15.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): FrP vil fjerne skatt og avgift på kjøp av bil og avgift på å eie bil, dvs. årsavgift. Inntil vi klarer å få gjennomført det er vi opptatt av å få redusert gjeldende skatter og avgifter og av å gjøre avgiftene mer logisk basert slik at de fremstår som mindre urettferdig. I Sverige betaler man årsavgift kun for den tiden man faktisk har bilen på vegen.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til at en slik ordning blir vurdert også i Norge?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Inntektene fra engangsavgiften på bil er beregnet til om lag 18,8 mrd. kroner i 2009 og fra årsavgiften om lag 8,3 mrd. kroner. Etter dagens system skal det betales full årsavgift for kjøretøy som er registrert pr. 1. januar, eller som påregistreres i løpet av første halvår. For kjøretøy som registreres i løpet av annet halvår betales halv avgift. Ut over dette er det ikke mulig å unngå avgift ved å avregistrere kjøretøyet. Per i dag er årsavgiften i all hovedsak en fiskal avgift, og avgiftens størrelse har i utgangspunktet ingen sammenheng med hvor mye kjøretøyet brukes, eller sliter på veiene. Med virkning fra 1. januar 2008 ble årsavgiften lagt om slik at biler med lave lokale utslipp fikk lavere årsavgift. På denne måten har årsavgiften også fått en miljømessig innretning.

Spørsmålet om årsavgiften bør knyttes nærmere opp mot bruken har blitt diskutert tidligere. Prinsipielt er det ingen ting i veien for å knytte avgiften opp mot bruk. At dette ikke har skjedd skyldes først og fremst administrative hensyn. Dagens system fungerer godt og har lave administrative kostnader. En kobling av avgift opp mot bruk vil innebære en betydelig komplisering av systemet. Spørsmålet illustrerer et gjennomgående dilemma ved utarbeidelse av avgiftssystemene. På den ene side fører ikke dagens system til millimeterrettferdighet. På den annen side vil en tidsdifferensiering forvanske systemet, med økte ressurskrav for å utføre en forsvarlig administrasjon av avgiften.

Regjeringen har i budsjettene for 2007 og 2008 prioritert arbeidet med å gi motorvognavgiftene en mer miljøvennlig innretning. Dette følges også opp i budsjettet for 2009, hvor regjeringen foreslår å endre satsstrukturen i engangsavgiften. Arbeidet med bilavgiftene har lagt beslag på betydelige ressurser. Særlig gjelder dette for Toll- og avgiftsdirektoratet som har ansvaret for den praktiske implementeringen av endringene. Mulighetene for å gjennomføre andre store endringer i motorvognavgiftene har derfor vært begrensede i denne perioden. Hvorvidt årsavgiften på et senere tidspunkt bør legges om slik at sammenhengen mellom bruk og avgift bedres, vil være under løpende vurdering. Hovedfokus når det gjelder bilavgiftene vil imidlertid også framover være miljøperspektivet.