Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:42 (2008-2009)
Innlevert: 07.10.2008
Sendt: 08.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden i forbindelse med hovedstadsprosessen sørge for at alle lokalsykehus med lokalsykehusfunksjoner i Helse Sør-Øst har kompetanse og kapasitet for å håndtere pasienter med rusmiddelavhengighet?

Begrunnelse

Det er en grunnleggende uro i Oslo over manglende tilbud til byens rusavhengige. Denne uroen begrunnes i at Oslos ruspasienter i mindre grad enn andre i regionen får tilgang til ledig kapasitet og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Køene for å motta behandling stiger. Dette er en pasientgruppe som ikke alltid er i stand til selv å ivareta sine pasientrettigheter og benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Hovedstadsprosessen, slik jeg er orientert om fra Helse Sør-Øst RHF, skal bidra til å bedre helsetjenestene i hovedstadsområdet. I mandatet for denne prosessen ligger det til grunn å følge nasjonale målsetninger og strategier, herunder Nasjonal helseplan, Opptrappingsplanen for rusfeltet samt Opptrappingsplanen for psykisk helse. For å ivareta rusfeltet spesielt, har det i denne prosessen også vært etablert en egen arbeidsgruppe på dette feltet som har utgitt en egen sluttrapport. Arbeidet med hovedstadsprosessen er ikke avsluttet og det gjøres oppmerksom på at høringsperioden ennå ikke er avsluttet.

Arbeidet med Hovedstadsprosjektet er svært omfattende, og Helse Sør-Øst RHF har kort orientert meg om de viktigste punktene i arbeidet som berører representanten Dørum sitt spørsmål.

Helse Sør-Øst RHF understreker at sykehusområdene skal utvikle handlingsplaner for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for sykehusområdet, med spesielt fokus på implementering av veiledere, rapportering på felles kvalitetsindikatorer, brukerundersøkelser og samordne arbeidet overfor NAV. Som en del av dette arbeidet skal det utvikles samhandlingsarenaer og forpliktende samhandlingsavtaler, etableres fagråd, faglige nettverk og faste dialogseminarer/møteplasser.

Helse Sør-Øst RHF foreslår å gjennomføre en regional utredningsprosess knyttet til å avklare hvilke langtidsdøgntilbud som skal regionaliseres innen rusfeltet. Det foreslås videre at det skal utpekes enheter i hvert sykehusområde for å ivareta akuttfunksjonen etter § 3-1 i lov om spesialisthelsetjenester. Døgnbehandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling for tvang etter §§ 6-2 og 6-2 a og tilbud til gravide foreslås samlet til få steder i helseregionen.

Det foreslås videre at helseforetakene skal etablere forpliktende samhandlingsavtaler mellom de ulike nivåene innenfor tverrfaglig spesialisert behandling, mellom tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helse/somatikk, og mellom tverrfaglig spesialisert behandling og kommunene. Slike avtaler foreslås forankret i overordende samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og mellom helseforetak og kommuner.

I tillegg foreslås det at helseforetakene skal bygge opp ambulante tjenester som kan bidra til lavere terskel inn i TSB for pasientene, være viktig bindeledd mellom poliklinikk og døgnenheter og sikre aktiv samhandling med kommunenes tjenester.

Som del av lokalsykehusfunksjonen sies det at det over tid bør utvikles et tilbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avslutningsvis foreslås det at Helse Sør-Øst RHF skal samle rustilbudet i sykehusområdet Sentrum ved ett av lokalsykehusene.