Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:46 (2008-2009)
Innlevert: 07.10.2008
Sendt: 08.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ifølge regelverket skal en AFP-pensjonist kunne ha en inntekt på opp til et toleransebeløp på kr. 15 000 før pensjonen blir redusert. Når en pensjonist har tjent f.eks. 16 000 kr og får en reduksjon i sin pensjon på kr. 10 000 virker dette svært urimelig for mange. Beregningen er imidlertid korrekt ifølge dagens regelverk.
Vil statsråden vurdere å endre reglene slik at beløpet som overstiger toleransebeløpet er det som faktisk kommer til fradrag i AFP-pensjonen?

Begrunnelse

Ifølge regelverket skal "pensjonen reduseres med samme prosentsats som den nye arbeidsinntekten utgjør av tidligere arbeidsinntekt". Dette gjelder uavhengig av toleransebeløpet når inntekten overstiger dette. Tjener man mer enn toleransebeløpet blir hele beløpet tatt med i beregningen. Mange opplever dette som urettferdig. Det aksepteres at man skal betale tilbake det man har hatt i inntekt over de 15 000 kronene, men mange har svært vanskelig for å forstå at de ikke skal få beholde de 15 000 som oppfattes som et fribeløp. En pensjonist som har hatt en ekstrainntekt på ca. kr. 14 000 vil kunne komme bedre ut enn en som har hatt en inntekt på 16-17 000.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Avtalefestet pensjon (AFP) ble etablert i 1988 ved tariffavtale mellom partene i arbeidslivet. Formålet var å gi arbeidstakere som var slitne etter et langt arbeidsliv mulighet til å gå av med pensjon før den ordinære pensjonsalderen på 67 år. Ordningen har siden vært justert flere ganger. Personer som omfattes av ordningen, kan i dag få pensjon tidligst fra fylte 62 år.

Ved delpensjonering ytes det AFP etter et pro rata system som sikrer forholdsmessighet mellom pensjonsuttak og inntekt. Systemet innebærer at pensjonsgraden fastsettes i forhold til bortfalt arbeidsinntekt. Dersom inntekten reduseres til for eksempel 60 prosent av tidligere inntekt, skal vedkommende motta 40 prosent av full pensjon. Hvis det viser seg at pensjonisten tjener mer eller mindre, skal pensjonsandelen justeres tilsvarende.

I prinsippet skal pensjonen avkortes allerede fra første krone. For at ikke enhver endring i pensjonsgivende inntekt skal føre til endringer i løpende pensjonsutbetalinger ble det opprinnelig lagt inn et toleransebeløp på 4000 kroner. Toleransebeløpet økte i 2002 til 15 000 kroner. For den som tar ut delpensjon betyr toleransebeløpet at den inntekten man faktisk har, kan avvike fra den inntekten man har oppgitt og som pensjonen er utmålt etter med inntil 15 000 kroner før pensjonen skal justeres. De som tar ut full pensjon kan ha en inntekt på inntil 15 000 kroner før pensjonen i det hele tatt skal justeres.

I lønnsoppgjøret våren 2008 inngikk partene i privat sektor en avtale om ny AFP som er tilpasset den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden. Ny AFP vil utformes som et påslag til folketrygden og skal gjelde for personer født i 1948 eller senere. Påslaget beregnes slik at summen av de årlige utbetalingen skal være lik, uavhengig av når pensjonen tas ut. Samme nøytrale løsning er valgt for ny alderspensjon fra folketrygden. Det vil være mulig å fritt kombinere hel eller delvis pensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes.

I forslaget til Statsbudsjett for 2009 forslår regjeringen at fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden iverksettes fra 1. januar 2011. Forskyvningen av fleksibelt uttak i folketrygden innbærer at innfasingen av ny AFP må justeres for 1948-kullet, ved at de som tar ut AFP-pensjon i 2010 får denne etter dagens regler. Regjeringen legger opp til at personer født i 1948 skal få ny AFP dersom pensjonen tas ut etter 1. januar 2011.

I brev av 7. oktober 2008 til partene i arbeidslivet, har statsministeren gitt uttrykk for at Regjeringen er innstilt på å vurdere tilpasninger også i dagens AFP-ordning for personer i årgangene 1944-1947, samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i 2010. Formålet er å styrke muligheten til å kombinere arbeid og pensjon.