Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:47 (2008-2009)
Innlevert: 08.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge NRK Østlandssendingen fremgår det av et brev fra Statens vegvesen til Bærum kommune at buss til Fornebu er et godt tilbud også når Fornebu er ferdig utbygget. Vegvesenet har gjentatte ganger tidligere stilt krav om at skinnegående transport må på plass.
Er statsråden enig i at bussløsning til Fornebu er den beste løsningen når Fornebu er ferdig utbygget eller vil statsråden oppfylle løftet om skinnegående transport?

Begrunnelse

Vegvesenet og andre aktører har i flere rapporter og skriv stilt krav om skinnegående transport til Fornebu. det vises til:
"Kollektivbetjening av Fornebu" Rapport fra Statens vegvesen og Jernbaneverket mars 2001

"Statens vegvesen sin merknad til valg av kollektivløsning for Fornebu" 4. april 2002

Kravet om skinnegående transport fremkommer også i Norconsults rapport om samme tema fra mars 2002.

Konsulent-selskapet Asplan Viak har vurdert bussalternativet i sin rapport: "Kollektivbetjening av Fornebu, alternativer til automatbane" fra januar 2007.

I tillegg vises det til Statens vegvesens uttalelse til Kommunedelplan II for Fornebu "En av de viktigste forutsetninger er at trafikkvolumet på Snarøyveien ved E-18 ikke skal overstige trafikkvolumet da det var flyplass på Fornebu".

Politiet har dessuten tidligere stilt krav om baneløsning og helst mulighet for to separate stasjoner for bortepublikum og hjemmepublikum i tilknytning til Fornebu arena.
Mange peker på at veisystemet på Fornebu ikke er dimensjonert for å ta imot buss for et fullt utbygget Fornebu og viser til at det allerede i dag er kaotisk i rush-tiden. Dette setter bussalternativet i et merkelig perspektiv.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Asplan Viaks rapport ”Kollektivbetjening Fornebu, alternativer til automatbane” fra 2007 er både lokale og regionale bybane- og høystandard bussløsninger vurdert opp mot det tidligere vedtatte automatbanealternativet. Denne rapporten, samt tidligere utredninger, viser at løsninger der kollektivbetjeningen av Fornebu integreres direkte med dagens kollektivsystem i Osloregionen, kommer klart best ut i forhold til vesentlige faktorer som samfunnsøkonomi, trafikantnytte og muligheter for å oppnå en høy kollektivandel. Dette skyldes i stor grad at de regionale løsningene gir et bedre tilbud til trafikantene i form av færre omstigninger og kortere reisetid ”dør til dør”, enn lokale løsninger som forutsetter en høy andel omstigninger mot tog på Lysaker. Fra faglig hold vurderes det derfor som klart bedre til å betjene Fornebu kollektivt med en regional buss- eller bybaneløsning framfor det tidligere vedtatte automatbanealternativet.

Det er et lokalt ansvar å finne frem til konkrete løsninger for kollektivbetjening av Fornebu. Jeg er tilfreds med at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune sammen har tatt initiativ til å få på plass en regional bybaneløsning. I denne forbindelse viser jeg til at jeg ved flere anledninger har bekreftet overfor berørte parter at det statlige bidraget på 600 mill. kr står fast også til en slik bybaneløsning. Staten støtter videre initiativet blant annet gjennom at Statens vegvesen og Jernbaneverket bidrar i arbeidet med en regional bybane. Jeg forutsetter at lokale myndigheter løpende vurderer behovet for justeringer av dagens busstilbud parallelt med at planlegging av framtidig kollektivløsning for Fornebu pågår.

I spørsmålet blir det vist til et brev fra Statens vegvesen til Bærum kommune av 14. februar 2008. Brevet var svar på en henvendelse fra kommunen om dispensasjon fra vedtatte parkeringsnormer for Fornebu. Kommunen viste i den forbindelse til behovet for en midlertidig parkeringsløsning fram til baneløsningen på Fornebu er etablert. Statens vegvesen gikk imot dispensasjon fra vedtatte parkeringsnormer. I den forbindelse ble det bemerket at Fornebu allerede i dag har et godt kollektivtilbud med buss, og at tidligere utførte kollektivutredninger for Fornebu viser at selv med full utbygging vil buss kunne gi et godt kollektivtilbud. Statens vegvesen kunne derfor ikke se at manglende baneutbygging ga grunnlag for dispensasjon. Brevet fra Statens vegvesen var følgelig ikke et innspill til vurderingen av alternative løsninger for kollektivbetjening av Fornebu, bare en vurdering av kommunens henvendelse om midlertidig dispensasjon fra vedtatte parkeringsnormer.

Jeg viser også til svar på spørsmål nr. 1035 fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner og svar på spørsmål nr. 1050 fra stortingsrepresentant Borghild Tenden. Begge svarbrevene er datert 23. mai 2007.