Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:48 (2008-2009)
Innlevert: 08.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Når vil statsråden sørge for at yrkesutøvere over 70 år innenfor transportbransjen får en avklaring og en fastsatt dato for når disse igjen kan ta opp sin yrkesutøvelse i tråd med vedtak gjort i Stortinget om dette, og vil statsråden sørge for at yrkesutøvere som snarlig passerer 70 år uavbrutt kan beholde sitt arbeid ved at politi og førerkortmyndigheter straks innvilger dispensasjoner fra gammelt regelverk og derved opptrer i tråd med nytt?

Begrunnelse

Det er besluttet å gi adgang til utøvelse av yrkestransport ut over gjeldende aldersgrense på 70 år, ved at aldersgrensen på visse vilkår forlenges til 75 år. Dette har vært, og er en sak av stor betydning for en rekke yrkesutøvere som står midt oppe i en situasjon hvor disse nå reelt ikke kan utøve sitt yrke samtidig som det er offentliggjort at nå er regelverket endret.
Det oppfattes ikke å ha skjedd noen endring fra politi og førerkortmyndighet i tråd med Stortingets endringsvedtak, og det er nå nødvendig å sørge for at Stortingets vedtak settes ut i livet. I denne forbindelse synes det å være motstand mot å utnytte de dispensasjonsmuligheter som regelverket allerede gir politiet, til å justere sin praksis til nye regler.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget fattet 6. mai 2008 et anmodningsvedtak om å endre yrkestransportlovens bestemmelse om kjøreseddel, slik at den øvre aldersgrense for å kunne inneha kjøreseddel blir hevet fra dagens grense på 70 år til 75 år, forutsatt at det årlig blir fremlagt helseattest som dokumentasjon på at vedkommende sjåfør oppfyller helsekravene til førerkort klassene D og DE.

Kravet om kjøreseddel i yrkestransportloven gjelder kun for sjåfører i løyvepliktig persontransport, dvs som ledd i utøvelse av yrkesmessig persontransport med buss, drosje, transport med selskapsvogn og med løyve for transport for funksjonshemmede. Førerkort i klassene D og DE for tyngre kjøretøy faller således ikke bort ved fylte 70 år. Aldersgrensen på 70 år for kjøreseddel er fastsatt i yrkestransportloven, som således må endres. Utkast til lov om endring av kjøreseddelbestemmelsen ble sendt til høring en uke etter Stortingets anmodningsvedtak, med høringsfrist 15. september 2008. Det er grunn til å understreke at et anmodningsvedtak er ikke det samme som en lovendring, selv om intensjonen i ovennevnte vedtak er klar og det hersket tverrpolitisk enighet om det.

Departementet er i gang med å vurdere høringsuttalelsene til nevnte lovendringsforslag hvor bl.a. spørsmålet om aldersgrense for kjøreseddel inngår. Det har ikke kommet begrunnede høringsuttalelser mot heving av aldersgrensen, men det har blitt foreslått en alternativ utforming av forslaget som vil føre til mindre bruk av ressurser enn det lovendringsforslaget forutsetter, samtidig som hensynet til trafikksikkerheten ivaretas. Rent konkret foreslås det å la kjøreseddelen gis en generell varighet til fylte 75 år, men hvor gyldigheten av kjøreseddelen er avhengig av at sjåføren selv til enhver tid plikter å inneha en helseattest, ikke eldre enn ett år, som dokumentasjon på at helsekravet er oppfylt. Det er tilsvarende ordning som gjelder for førerkort i dag, hvor det heller ikke skjer noen formell fornyelse av førerkortet hvert år etter fylte 70. Departementet vurderer dette forslaget nærmere.

Etter som det ikke kom begrunnede motforestillinger mot å heve aldersgrensen og på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak, har jeg kontaktet Justisministeren for å finne en løsning for å gi midlertidig dispensasjon fra regelverket. Jeg tar sikte på en rask avklaring av dette, og vil komme tilbake med informasjon så snart vi har en løsning. Samtidig tar jeg sikte på å fremme en egen proposisjon til Stortinget om endring av bestemmelsen om aldersgrense i yrkestransportloven så snart som mulig, etter at spørsmålet om ordningen kan gjøres enklere er vurdert i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Politidirektoratet.