Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:49 (2008-2009)
Innlevert: 08.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): På hvilken måte vil statsråden sørge for at NSB, i en monopolsituasjon for skinnegående kollektivtransport på strekningen, leverer den kvaliteten avtaleverk og publikum forventer?

Begrunnelse

Togpendlerne i Røyken opplever store regularitets- og stabilitetsproblemer i togtilbudet fra NSB. Via pressen opplyses det fra NSB at om toget er mye forsinket, må det gjøres innstillinger for å komme i rute igjen, og at det ofte er Spikkestad og Heggedal som blir innstilt fordi - det er lettest der - da Røyken er ytterst på pendelen mellom Spikkestad og Moss.
Fra pressen angis det også fra NSB at "noen kunder må betale for at rutene skal holdes". Det må stilles spørsmål ved om statens avtale med NSB hjemler at det er passasjerene og ikke selskapet som må "betale for at rutene skal holdes".

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at de reisende skal ha tillit til toget, og har derfor fokus både på NSBs leveranse av persontransporttjenester og Jernbaneverkets leveranse av infrastruktur.

En av årsakene til dårlig punktlighet i togtrafikken i Oslo-området er mangler i infrastrukturen på grunn av vedlikeholdsetterslep og manglende fornyelse. Regjeringen har tatt tak i dette og satset på vedlikehold og fornyelse av det eksisterende jernbanenettet ut over det som det var lagt opp til i Nasjonal transportplan for 2006-2009. I tillegg til den pågående utbyggingen av nytt dobbeltspor i Vestkorridoren og ombygging av Lysaker stasjon, ble det etter initiativ fra regjeringen og som ledd i arbeidet med å forbedre driftsstabiliteten i togtrafikken i Vestkorridoren, bevilget 100 mill. kr ekstra til pågående arbeider med utbedringer i Oslotunnelen i forbindelse med RNB 2008. Det er i tillegg foreslått bevilget 220 mill. kr til videreføring av dette fornyelsesarbeidet i regjeringens budsjettforslag for 2009. Videre er det satt i gang planlegging av et større fornyelsesprosjekt for strekningen Etterstad-Lysaker, og dette vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med Nasjonal transportplan for 2010-2019. Det er viktig å være oppmerksom på at mens infrastrukturarbeidene pågår, vil det kunne oppstå togforstyrrelser og noen ulemper for de reisende ved for eksempel at enkelte tog må hel- eller delinnstilles på grunn av anleggsarbeid. Jeg tillater meg å bemerke at Fremskrittspartiets forslag til kutt i Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett ville medføre et svekket tilbud til publikum.

Statens kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB er regulert i en trafikkavtale for perioden 2007-2010 og årlige kjøpsavtaler under denne trafikkavtalen. Trafikkavtalen bygger på at NSB har det operative driftsansvaret og markedsansvaret. Avtalen har således nedfelt NSBs operative frihet til å kunne foreta operative beslutninger innenfor rammeavtalens klausuler uten at disse må forelegges Samferdselsdepartementet som kjøper.

Avtalen bygger videre på at NSB forholder seg til trafikkavtalens bestemmelser og at selskapet i ettertid rapporterer hvilken leveranse som er blitt levert slik at Samferdselsdepartementet som kjøper kan kontrollere at leveransen har vært kontraktsmessig. Dersom leveransen ikke er kontraktsmessig, kan Samferdselsdepartementet sanksjonere ved eksempelvis å kreve prisavslag. Det er ikke lagt opp til at NSB skal varsle Samferdselsdepartementet som kjøper i forkant av enhver operativ beslutning da Samferdselsdepartementet som kjøper må ha tillitt til at selskapet følger avtalens bestemmelser. NSB AS har imidlertid plikt til å varsle Samferdselsdepartementet umiddelbart dersom selskapet har grunn til å tro at leveransen ikke vil bli kontraktsmessig.

NSB rapporterer tertialvis til staten ved Samferdselsdepartementet på en rekke måleparametere, herunder omfanget av innstilte avganger og antall reisende. I tillegg rapporterer NSB på resultater som fremkommer fra selskapets årlige kundetilfredshetsundersøkelse. NSB får trekk i sitt vederlagt dersom ikke produksjonen er i henhold til den avtalen Samferdselsdepartementet har med selskapet. NSB har også en stimulans til å levere tjenester av høy kvalitet ved at det eksisterer en egen bonusordning. Resultatene fra denne undersøkelsen avdekker de reisendes opplevelse av togproduktenes kvalitet. Departementet gjennomfører videre oppfølgingsmøter med NSB der fokus er på selskapets leveranse av persontransporttjenester.

Jeg er opptatt av at NSB leverer det som er avtalt og at selskapet hele tiden strekker seg for å bli bedre. NSB har de siste årene hatt en utfordrende bemanningssituasjon og har av den grunn hatt flere innstillinger enn hva som er ønskelig. NSB har igangsatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen og jeg følger utviklingen nøye.