Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:50 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Tilbud om utdanning under soning er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å mestre livet etter soning. Ved Tromsø fengsel er situasjonen nå at innsatte på åpen soning ikke får noe utdanningstilbud, og innsatte som overføres fra lukket til åpen soning mister tilbudet de hadde.
Hva er statsrådens reaksjon på dette, og hva vil han foreta seg for å sikre utdanningstilbudet ved åpen avdeling i Tromsø i den viktige perioden frem til løslatelse?

Begrunnelse

Den nylig fremlagte stortingsmeldingen om kriminalomsorgen vektlegger behovet for bedre innhold i soningen for å få til god rehabilitering og redusere gjengangerproblematikken i fengslene. Lørdag 4. oktober hadde avisen Nordlys et større oppslag om plassproblemer i Tromsø fengsel som har medført at åpen avdeling står uten annet utdanningstilbud enn et datakurs. Samtidig er det dokumentert at mange av de innsatte har svært mangelfull grunnutdanning og ville ha stor nytte av å få et slikt tilbud for senere å få innpass i arbeidslivet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tromsø fengsel har totalt 73 plasser, hvorav 29 plasser på lukket avdeling, 10 plasser på varetektsavdeling, 20 plasser på åpen avdeling og 14 plasser på frigangsavdeling.

Breivika videregående skole har ansvaret for skoletilbudet i fengslet. I dag har skolen 14 elevplasser i lukket avdeling. I tillegg gis det noe undervisning på den åpne avdelingen. Undervisningstilbudet ved åpen avdeling består av Datakort- moduler. Skolen har satt av seks rammetimer til undervisning pr. uke. Videre er det satt av en liten pott til veiledning og støttetimer/repetisjonstimer før eksamen til elever med selvstudium på videregående skole. Tidvis har det også blitt gitt veiledning til studenter på universitets- og høyskolestudier via nettbasert opplæring.

Skolen disponerer 4,75 lærerårsverk.

Tromsø fengsel ble bygget som en samlet enhet, med lukket avdeling og varetekt innenfor muren og åpen avdeling og frigangsavdeling rett utenfor muren. Fengslet er bygget slik at det er mulig å gå direkte fra åpen avdeling til lukket avdeling. Ved planleggingen av utformingen av fengselsbygningene samt deres plassering, var tanken at lukket avdeling og åpen avdeling skulle kunne bruke skolefasilitetene i fellesskap. I perioder har man tillatt at innsatte som soner i åpen avdeling har deltatt i undervisningen på lukket avdeling. Man har også prøvd ut ordninger der innsatte fra åpen avdeling kunne gjennomføre aktivisering i gymsal og bibliotek i lukket avdeling. På grunn av episoder der innsatte i åpen avdeling har vært utsatt for press av ulike slag fra innsatte i lukket avdeling, har man ikke videreført ordningen. Dette har blant annet også sammenheng med utviklingen i den kriminalitet de innsatte ved fengslet soner for.

I den åpne avdelingen er det i dag ikke egne lokaler til skole for innsatte. Tromsø fengsel har et møterom utenfor muren, som i stor utstrekning brukes til opplæring av fengselsbetjentaspiranter. I den grad rommet er ledig, blir det benyttet til skolegang (Datakort- undervisning) for de innsatte ved åpen avdeling. Datautstyret må rigges opp og ned før og etter at undervisningen gis. Dette er en tungvint og tidkrevende måte å drive undervisning på.

Pr. i dag har ikke Tromsø fengsel andre egnede lokaler til undervisning for innsatte ved åpen avdeling.

Ledelsen ved Breivika videregående skole har overfor kriminalomsorgen opplyst at dersom nødvendige lokaler og fasiliteter stilles til rådighet, vil de kunne etablere skoletilbud også ved fengslets åpne avdeling. Dette forutsetter imidlertid omdisponering av lærerresurser mellom lukket og åpen avdeling.

For å avhjelpe situasjonen tillater man i stor utstrekning frigang til skole for innsatte som soner på åpen avdeling. Imidlertid får ikke alle innsatte som soner på åpen avdeling frigang. Dette er begrunnet med at noen har korte dommer, noen har ikke oppnådd frigangstid eller at allmennpreventive hensyn taler mot dette.

Undervisning er viktig i rehabiliteringen og kriminalomsorgen skal legge til rette for at innsatte som ønsker det skal få et adekvat skoletilbud både under og etter avsluttet soning. Jeg har bedt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i løpet av de neste tre ukene om en oppdatert risikovurdering om det er forsvarlig at innsatte i åpen avdeling i Tromsø kan benytte lokalene i den lukkede del av fengselet. Vurderingen skal også omfatte hva som praktisk må legges til rette for at en løsning kan være sikkerhetsmessig forsvarlig.