Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:51 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 14.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta iniativ til å åpne for at denne typen spesialtransport får dispensasjon til å parkere på offentlige arealer som ikke er regulert til offentlig parkering?

Begrunnelse

Fengselsbetjenter som transporterer fanger til lege, tannlege eller til andre tjenester som fanger ikke kan få inne i fengslene, har av og til store problemer med å finne parkeringsplass i nærheten av destinasjonsstedet. Det kan medføre at man må transportere fanger over lengre avstander til fots, noe som innebærer en økt rømningsfare. Samtidig kan det å bli transportert til fots i håndjern gjennom tettbygda strøk, oppleves som sterkt krenkende av den innsatte.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet ble i brev av 9. juli 2007 fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning bedt om å vurdere hvilke muligheter kriminalomsorgens biler hadde for å kunne parkere hensiktsmessig i forhold til gjøremål under et fremstillingsoppdrag.

Bakgrunnen for henvendelsen var erfaringer Skien fengsel hadde gjort under fremstilling av innsatte som av sikkerhetsmessige årsaker måtte transporteres iført håndjern, samt ved fremstilling av bevegelseshemmede innsatte.

Henvendelsen ble besvart ved departementets brev av 21. august 2008, hvor det ble gjort rede for regelverket på området, jf. vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 11 og forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 2 nr. 4, som på visse vilkår gir enkelte yrkesgrupper adgang til å fravike trafikkbestemmelser.

Nevnte regelverk inneholder ikke hjemmel for dispensasjon.

Departementet kom til at hensynene anført av fengselet ikke kunne forsvare en generell endring i regelverket, noe som ville være nødvendig for å imøtekomme fengselets ønsker. Behovet for å kunne fravike trafikkbestemmelser ved bruk av fengselets kjøretøy kan ikke sammenlignes med behovet for yrkesgruppene omfattet av trafikkreglene § 2 nr. 4, og fengselets fremstillingsoppdrag avviker ikke vesentlig fra transport av personer fra andre typer institusjoner som ikke har adgang til å fravike gjeldende bestemmelser om parkering.

Departementet anbefalte at fengselet anga overfor angjeldende kommuner de mest problematiske områdene, slik at kommunene i henhold til gjeldende forskriftsverk kunne legge til rette for bedre parkeringsmuligheter for kjøretøy brukt under fremstillingsoppdrag.

Jeg fastholder denne konklusjonen og ser derfor ikke behov for å ta initiativ til endring av det aktuelle regelverket. Kopi av departementets brev av 21. august 2008 følger vedlagt til orientering.

Vedlegg til svar:

Parkering for kriminalomsorgens tjenestebiler ved fremstilling av innsatte.

Vi viser til Deres brev av 9. juli 2007 med vedlegg, hvor Samferdselsdepartementet bes vurdere hvilke muligheter kriminalomsorgens biler har for å kunne parkere hensiktsmessig og forsvarlig i forhold til gjøremål under et fremstillingsoppdrag.

Vi vil innledningsvis beklage lang saksbehandlingstid.

Bakgrunnen for henvendelsen er erfaringer Skien fengsel har gjort under fremstilling av innsatte som av sikkerhetsmessige årsaker må transporteres iført håndjern, samt ved fremstilling av bevegelseshemmede innsatte. Det er et ønske om at to av fengselets tjenestebiler gis adgang til å parkere på steder det i utgangspunktet ikke er parkeringsadgang.

Ved vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 11 og forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 2 nr. 4, er enkelte yrkesgrupper på visse vilkår gitt adgang til å fravike trafikkbestemmelser. Typisk for disse gruppene er at de enten har behov for å komme raskt fram i trafikken, gjerne med formål å redde personer eller materielle verdier, eller at de utfører arbeid eller kontroll på eller ved veg. Et sentralt vilkår for at disse skal kunne fravike trafikkbestemmelser er at dette er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten.

En adgang til å fravike parkeringsbestemmelser slik Skien fengsel ønsker, vil kreve endring både i hjemmelsgrunnlaget i vegtrafikkloven og i trafikkreglene. Vi presiserer at trafikkreglene ikke innholder hjemmel for dispensasjon. Samferdselsdepartementet har derfor vurdert om slike endringer bør foretas.

Det har vært ført en meget restriktiv praksis ved søknader om å gi ytterligere yrkesgrupper og offentlige etater lovfestet adgang til å fravike trafikkbestemmelser. Begrunnelsen for dette er hensynet både ril et oversiktlig regelverk og til opprettholdelse av trafikantenes respekt for utrykningskjøretøyer og øvrige kjøretøyer som har fått en særlig rett.

Etter Samferdselsdepartementet syn er de hensyn Skien fengsel har anført ikke av en slik styrke at de kan forsvare en generell endring i regelverket. Departementet er heller ikke kjent med at tilsvarende problemstilling har vært anført fra andre fengsler, noe som kan tyde på at de problemer Skien fengsel har påpekt, er av begrenset omfang eller gjelder Porsgrunn kommune spesielt.

Departementet kan ikke se at behovet for å kunne fravike trafikkbestemmelser ved bruk av fengselets kjøretøy er av en karakter som kan sammenlignes med behovet for de yrkesgrupper som omfattes av trafikkreglene § 2 nr. 4. Fengselets fremstillingsoppdrag avviker etter departementets syn ikke vesentlig fra transport av personer fra andre typer institusjoner, både åpne og lukkede. Slike institusjoner har heller ikke adgang til å fravike gjeldende bestemmelser om parkering, bortsett fra under transport av personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Etter Samferdselsdepartementets vurdering bør Skien fengsel, i tråd med forslaget fra Porsgrunn kommune, angi klart overfor kommunene de mest problematiske områdene, slik at kommunene lokalt, og iht gjeldende forskriftsverk, kan legge til rette for bedre parkeringsmuligheter for kjøretøy brukt under fremstillingsoppdrag. Når det gjelder fremstilling av bevegelseshemmede kan det i tillegg være en løsning å søke om individuell parkeringstillatelse for disse etter de alminnelige regler.