Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:52 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 16.10.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvilken type statlige tilskuddsordninger er aktuelle å bidra med for å få realisert en titanfabrikk i Tinn kommune, og vil statsråden ta initiativ til at noen av disse tilskuddsordningene blir brukt i dette tilfellet?

Begrunnelse

Tinn kommune har ved flere anledninger vært inne hos de ulike næringsministerene i den rød-grønne regjeringen for å be om et statlig bidrag for å få realisert en bygging av en ny titanfabrikk i Tinn kommune.
Tinn kommune har inngått en intensjonsavtale med selskapet Norsk Titanium, og i den anledning på eget iniativ bevilget 20 millioner kroner til denne næringsutviklingen.
Allikevel kan det se ut som at det er nødvendig med ytterligere tilskudd for å få til en realisering av prosjektet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nærings- og handelsdepartementet har ikke bevilgninger på eget budsjett for å støtte investeringsprosjekter som dette. Departementets viktigste virkemiddel når det gjelder tilrettelegging for innovasjon og nyskaping er støtte til ordninger under Innovasjon Norge, som også forvalter midler fra andre departementer samt fylkeskommuner.

Av Innovasjon Norges tilskuddsordninger kan særlig distriktsutviklingstilskudd være aktuelt for realisering av større bedriftsetableringer i distriktsutviklingsområder. I tillegg kan ordningen med forsknings- og utviklingskontrakter, som innebærer et forpliktende samarbeid om produkt- eller tjenesteutvikling mellom en leverandør og en kunde, være aktuell. Jeg vil peke på at Innovasjon Norge også har låne- og egenkapitalordninger som kan være egnet til formålet.

I tillegg til Innovasjon Norge kan SIVA være en aktuell virkemiddelaktør. SIVAs eiendomsengasjement består av heleide industrianlegg, der SIVA står for bygging og utleievirksomhet, og av eiendomsselskaper hvor SIVA eier bygg sammen med andre.

Departementene gir overordnede politiske føringer for hvordan Innovasjon Norge skal forvalte de midlene som Stortinget bevilger. Innovasjon Norge tar på den bakgrunn beslutninger om støtte til enkeltbedrifter. Beslutningene er basert på uavhengige, faglige vurderinger. Dette er i tråd med en arbeidsdeling mellom departementene og Innovasjon Norge som det er bred enighet om.

Jeg har vært i kontakt med kommunal- og regionalministeren, som opplyser at Kommunal- og regionaldepartementet ikke har økonomiske virkemidler for å støtte enkeltvirksomheter ut over ordningene i Innovasjon Norge. Styring av midler for tilrettelegging av næringsvirksomhet er desentralisert til fylkeskommunen.

Jeg vil også peke på at Tinn kommune tidligere har mottatt støtte til omstilling og næringsutvikling. Denne støtten er gitt gjennom det statlige virkemiddelapparatet, direkte fra Kommunal- og regionaldepartementet og som en del av avtalen mellom staten ved Næringsdepartementet og Hydro fra 1988.