Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:56 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 17.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil miljø- og utviklingsministeren foreta seg for å få en snarlig avklaring av spørsmålet om lagring og denaturering av bioetanol?

Begrunnelse

Fra Norsk Petroleumsinstitutt har undertegnede fått informasjon om en at bransjen etter flere år fortsatt venter på en avklaring i spørsmålet om lagring og denaturering av bioetanol. Bransjen har fått dispensasjon i forhold til E85, men regelverket er fortsatt uklart i forhold til lavinnblanding av bioetanol i vanlig bensin. Toll- og avgiftsdirektoratet har ikke kommet med en løsning som fritar bioetanol fra alkoholavgift (denaturering), noe som medfører at bransjen ikke tør å investere i tank- og mottaksanlegg for lavinnblanding.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet er overført til Finansministeren som er ansvarlig for alkoholavgiftene, drivstoffavgiftene, samt regelverkt knyttet til innførsel, tilvirkning og omsetning av etanol til teknisk bruk.

Formålet med alkoholavgiftene og andre regler knyttet til omsetningen av alkoholholdige drikkevarer er i første rekke å begrense skadevirkningene av alkoholbruk. I tillegg gir avgiftene på alkoholholdige drikkevarer betydelige inntekter til statskassen. Alkoholavgiften er ikke ment å ramme etanol som benyttes til annet en drikk. I praksis er dette gjennomført ved at etanol som er gjort utjenelig til drikk (denatureres) fritas for alkoholavgift. Denaturert etanol er heller ikke underlagt de restriksjoner som gjelder for omsetning og bruk av konsumalkohol. Reglene om hvordan denaturering må skje følger av forskrift 22. juni 2005 nr. 674 om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Ifølge forskriften oppfyller ikke etanol innblandet lave konsentrasjoner med bensin kravene til denaturering. For E85 er det imidlertid gitt en dispensasjon der E85 er å anse som tilstrekkelig denaturert. Toll- og avgiftdirektoratet opplyser at de har mottatt et innspill fra Norsk Petroleumsinstitutt hvor det foreslås å innføre et system der det åpnes for å godkjenne etanol med lave innblandinger av bensin som denaturerte. Direktoratet opplyser videre at de har vært i dialog med Petroleumsinstituttet om saken, og at de har lovet å gi en tilbakemelding til Petroleumsinstituttet innen oktober 2008. På denne bakgrunn ser jeg ikke grunn til å gripe inn i denne saken på dette tidspunkt.