Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:58 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 10.10.2008
Besvart: 27.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Flere nettselskaper er lite tilfredse med NVEs reguleringspolitikk. Det blir vist til at reguleringen virker lite stabil og har liten forutsigbarhet over seg. Det hevdes fra selskaper at de er utsatt for stor detaljregulering og at skiftende faktorer vektlegges i effektivitetsmålinger som dermed kan slå ut ganske tilfeldig for enkeltselskaper.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av NVEs regulering av nettselskapene, med sikte på å få på plass mindre detaljregulering og større langsiktighet og stabilitet for selskapene?

Begrunnelse

24 selskaper mener NVE har gitt dem for lave inntektsrammer for 2007, pga. feil ved beregningen av "kystparameteren i effektivitetsmålingen for deres distribusjonsnett. Dermed går selskapene glipp av betydelige inntekter. Nettselskapene spiller en viktig rolle i distribusjon av energi i Norge. Denne rollen ogoppgaven vil øke i betydelig grad. Selskapene investerer normalt i utstyr og teknologi som skal ha lang varighet, og trenger dermed langsiktighet og forutsigbarhet i sine rammevilkår. Skal landet makte ambisjonene om å utvikle betydelig mer ny fornybar energi i årene som kommer, bør nettpolitikken utvikles og samhandlingen mellom selskaper og myndigheter utvikles og forbedres.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Inntektsrammeregulering ble innført som økonomisk reguleringssystem i 1997. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i perioden 2002 – 2007 et omfattende utredningsarbeid for å forbedre reguleringen. Det var tett kontakt med bransjen i dette arbeidet. Det ble konkludert med at inntektsrammer fortsatt var den mest hensiktsmessige måten å regulere nettselskapene på, men at det var behov for å endre metoden for hvordan inntektsrammene ble fastsatt. Som et resultat av dette arbeidet ble reguleringen vesentlig endret fra 1. januar 2007. Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet har NVE lagt til grunn at prinsippene i denne reguleringen skal ligge fast over flere år. Jeg mener det er et riktig standpunkt, og vil på denne bakgrunn ikke allerede nå iverksette en gjennomgang av reguleringen.

Jeg registrerer imidlertid at det er flere ønsker om endringer i modellene. Jeg er kjent med at NVE arbeider kontinuerlig med forbedringer av modellene og vurderinger av betydningen av ulike rammevilkår. Eksempler på dette er betydningen av økt innmating fra små kraftverk og forsyning av øysamfunn. Bransjen er involvert i forbedringsarbeidet. Det er viktig at grunnlaget for reguleringen er basert på anerkjente og dokumentbare metoder. Det er min oppfatning at NVE til nå har sørget for dette, og jeg forutsetter at reguleringen fortsatt baseres på slike prinsipper.

Når det gjelder den spesifikke henvisningen til den såkalte kystparameteren i effektivitetsmålingene, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan gi en vurdering av dette nå, da disse klagene er til behandling i NVE. NVEs avgjørelse kan ankes til Olje- og energidepartementet.