Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:67 (2008-2009)
Innlevert: 10.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 20.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Storfjord Torsk AS fikk avslag på konsesjon av torskeoppdrett av Fiskeridirektoratet sitt regionkontor fordi konsesjonen ligger innenfor gyte- og oppvekstområde for torsk. Saken er anket til Fiskeridirektoratet i Bergen. Det foreligger ikke noen vitenskapelig kartlegging om hvor gyte- og oppvekstområde er.
Vil statsråden sørge for at Storfjord Torsk AS får sin oppdrettskonsesjon og synes statsråden at det riktig at et hovedkontor ankebehandler en avgjørelse tatt av et regionskontor?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeridirektoratet har behandlet flere søknader fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til oppdrett av torsk. Etter det departement kjenner til, er samtlige søknader ferdigbehandlet i forvaltningen. Jeg antar imidlertid at representanten Korsberg sikter til søknaden fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til akvakultur med torsk på lokaliteten Falsnes i Storfjorden i Troms fylke. For ordens skyld vil jeg opplyse at Fiskeridirektoratet i vedtak av 3. september 2008, avslo søkerens klage. Saken er følgelig endelig avgjort i forvaltningen. Avslaget er begrunnet i at etablering av akvakultur på angitte lokalitet ikke er å anse som miljømessig forsvarlig da lokaliteten ligger innenfor et gyteområde for torsk, jf. akvakulturloven §§ 6 og 10.

Fiskeridirektoratet er av Fiskeri- og kystdepartementet delegert myndighet til å fatte vedtak om tildeling av tillatelser til akvakultur. Saksbehandlingen er lagt opp slik at det er Fiskeridirektoratets regionkontorer som behandler søknader i første instans og Fiskeridirektoratets hovedkontor som er klageinstans. Arbeidsfordelingen mellom departement og direktorat medfører at det normalt ikke vil være aktuelt å overprøve direktoratets vurdering i slike tilfeller.

Jeg har imidlertid merket meg at det fra flere hold har vært spørsmål knyttet til de geografiske plasseringene av gyteområder i Storfjorden. Fiskeri- og kystdepartementet har derfor i brev datert 6. oktober 2008 bedt Fiskeridirektoratet utdype enkelte elementer i sitt vedtak datert 3. september d.å., blant annet faktiske forhold knyttet til kartleggingen av gyteområder i Storfjorden.

Når det gjelder spørsmålet om jeg synes det er riktig at et hovedkontor klagebehandler en avgjørelse tatt av et regionkontor, vil jeg vise til at oppdrettssaker i flere tiår er blitt behandlet på denne måten, først av fiskerisjefene – senere regionkontorene – med Fiskeridirektoratet sentralt som klageinstans. Bakgrunnen for dette er blant annet å unngå at store deler av departementets ressurser blir bundet opp i enkeltsaksbehandling, slik at departementet primært kan konsentrere sine ressurser til politikkutforming og overordnet etatsstyring. Denne ordningen har etter min oppfatning fungert godt og den har derfor i de senere år blitt overført til stadig flere områder innenfor fiskeriforvaltningen.

Jeg mener forvaltningsstrukturen i Fiskeridirektoratet sikrer en forsvarlig saksbehandling. Fiskeridirektoratet og regionkontorene er formelt og reelt å betrakte som adskilte forvaltningsorgan, og jeg er ikke i tvil om at Fiskeridirektoratet foretar en selvstendig og habil vurdering av innkomne klagesaker.