Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:71 (2008-2009)
Innlevert: 10.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 20.10.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringens strategi for økologisk mat har vært mislykket. Det er behov for en større gjennomgang av satsningen på økologisk mat fordi markedet etterspør mer enn det landbruket er i stand til å levere. Regelverket står blant annet i veien for at bøndene vil satse.
Vil statsråden ta initiativ til å fremme en sak for Stortinget om en offensiv satsning på økologisk produsert mat?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til spørsmål nr 71 fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr der han tar opp problemstillinger knyttet økologisk matproduksjon.

Innledningsvis finner jeg grunn til å minne representanten Kielland Asmyhr om at for kort tid tilbake var det betydelige avsetningsproblemer for økologiske varer. Aktørene i næringen, inkludert Landbruks- og matdepartementet, har derfor brukt betydelige ressurser på å utvikle og gjennomføre markedstiltak. Vi ser nå at disse tiltakene har virket, og vi kan registrere en gledelig utvikling hva gjelder omsetning av og etterspørsel etter økologiske produkter.

Det er også nødvendig å påpeke at det tar i gjennomsnitt 3 år fra en bonde starter omleggingen av produksjonen på gården til produktene kan omsettes som økologiske varer. I disse dager er det tre år siden regjeringen Stoltenberg tiltrådte. Representanten Asmyhr har derfor ikke noe grunnlag for å si at regjeringens satsing på økologisk mat har vært mislykket. Regjeringen har derimot vist en offensiv satsing på økologisk matproduksjon. Vi har økt bevilgningene til økologisk jordbruk de siste årene, og ved forrige års jordbruksavtale ble det også gjort en rekke endringer i areal- og husdyrtilskuddene til økologisk drift. Vi forventer å se resultatene av denne satsingen i årene som kommer.

Det er verdt å understreke at det har vært en meget positiv utvikling i den økologiske produksjonen de siste årene. Sett under ett økte de økologiske arealene med 122 % i perioden 2000-2007. Det har også vært en sterk vekst i produksjonen av enkelte varegrupper det siste året.

Departementet er generelt opptatt av enkelt regelverk og lite byråkrati. Det er nødvendig å finne gode løsninger og å sikre forutsigbarhet ved omlegging til økologisk produksjon. Det er derfor etablert et utvalg for regelverksarbeid ledet av Mattilsynet. Utvalget er bredt sammensatt av berørte parter innen økologisk landbruk. Det må for øvrig føyes til at store deler av reglene på dette området er EØS-regler og som Norge derfor må forholde seg til på samme måte som andre EU- og EØS-land. Av hensyn til tillit hos forbrukerne er det videre nødvendig at vi har et regelverk og kontrollsystem som er troverdig, og som garanterer at de Ø-merkede varene er produsert på en troverdig økologisk måte.

Gjennom stortingsproposisjon om jordbruksoppgjør og statsbudsjett orienterer Landbruks- og matdepartementet to ganger i året Stortinget om status, utfordringer og tiltak knyttet til økologisk matproduksjon. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å fremme en egen sak for Stortinget på dette området.

Avslutningsvis vil jeg understreke at den beste måten for å løfte den økologiske produksjonen i Norge er gjennom gode rammevilkår for norsk landbruk generelt og økologisk landbruk spesielt. Dette forutsetter at det er politisk vilje til å prioritere støtteordningene gjennom de årlige jordbruksoppgjørene, noe denne regjeringen har vist at den har.