Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:78 (2008-2009)
Innlevert: 14.10.2008
Sendt: 14.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Direktoratet for Naturforvaltning og en lokal rovviltnemnd har totalt tildelt 16 fellingstillatelser på lisensfelling av bjørn for inneværende år. Så langt har bare to bjørn blitt felt. En utvidelse av jakttiden vil i store deler av landet medføre mulighet for jakt på sporsnø, noe som muliggjør en mer effektiv jakt. Ettersom binnene går i hi først vil en slik utvidelse også medføre mer målrettet uttak av hannbjørner.
Vil statsråden sørge for at jakttiden for lisensjakt på bjørn blir utvidet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bakgrunnen for den økte vektleggingen av lisensfelling og kvotejakt er ønsket om å utvikle jakt og fellingsformer som sikrer økt alminneliggjøring av rovviltartene og bred deltagelse av lokale jegere. Perioden for lisensfelling av bjørn i Norge er i rovviltforskriften fastsatt til 1. september til 15. oktober. Det er nødvendig å ha en tydelig avgrensning av tidsrommet for når det er lov til å jakte på bjørn i Norge. Dette gjelder for alle arter det åpnes for jakt på. Lisensfellingsperiodens avgrensning er gjort av hensyn til bjørnen som normalt går i hi fra og med midten av oktober.

I Norge ble det for første gang åpnet for lisensfelling på bjørn i 2006. Kun to bjørner ble felt under lisensfellingsperioden i høst. Det lave antallet felte bjørner kan bl.a. skyldes manglende tradisjon og kunnskap om jakt på bjørn i Norge og lav tetthet av bjørn. I Sverige, hvor de har lenger erfaring med jakt på bjørn og høyere bjørnetetthet, er fellingsprosenten langt høyere. Bjørnejakten i Sverige avsluttes omtrent på samme tid som i Norge, og dette tilsier at lav fellingsprosent ved lisensfellingen i Norge ikke uten videre kan tilskrives fellingsperiodens lengde. Det er rimelig å anta at fellingsprosenten i Norge vil øke på sikt, etter hvert som interessen for og kompetansen på bjørnefelling øker også her.

På denne bakgrunn anser jeg det ikke som aktuelt å gjøre endringer i tidsperioden for lisensfelling av bjørn. Erfaringene fra Sverige viser at det er fullt mulig å oppnå effektiv jakt på bjørn innenfor den perioden det er åpnet for lisensfelling i Norge.