Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:81 (2008-2009)
Innlevert: 14.10.2008
Sendt: 15.10.2008
Besvart: 22.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva vil arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for at alle som har krav på å komme inn under tiltaksgarantien får dette tilbudet, i henhold til intensjonene i stortingsproposisjon?

Begrunnelse

Idet jeg viser til mitt spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren den 2. oktober (spm. nr. 12) om tiltaksgarantien jf. St.prp. nr.1 (2007-2008) og ministerens svar av 9. oktober 08 ref 200805009-/MAT kan jeg ikke se av svaret at ministeren har svart fyllestgjørende på mitt spørsmål. Det er positivt at Arbeids- og velferdsetaten rapporterer at de fleste tidligere ventestønadmottakere nå har kommet i arbeid, er i tiltak eller mottar andre ytelser. Mitt spørsmål til ministeren dreide seg ikke om "de fleste" som hadde fått et tilbud, men snarere om alle de andre som ikke hadde blitt ivaretatt av tiltaksgarantien og som ikke hadde fått noe tilbud. Med henvisning til St.prp. nr.1 (2007-2008) hvor det står klart at:

"langtidsledige som har vært sammenhengende helt ledige siste to årene eller lenger, og ventestønadsmottakere som har vært ledige de siste 6 månedene eller lenger skal omfavnes av en tiltaksgaranti som innebærer tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak".

Mitt spørsmål til ministeren var altså om hva han ville gjøre for de som enda ikke hadde blitt omfattet av garantien, men som åpenbart hadde krav på tiltaksgaranti på lik linje med "de fleste".

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Ventestønaden ble opphevet for nye tilfeller fra 1. januar i år. For de som mottok stønaden ved opphevelsen, ble ordningen forlenget frem til 1. juli. Ventestønaden var, som betegnelsen tilsier, ment å være en midlertidig stønad i påvente av tilbud om arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Det viste seg at relativt mange ble gående lenge i ordningen uten å komme tilbake i arbeid. Dette er en av grunnene til at stønadsordningen nå er opphevet. Tidligere mottakere av ventestønad omfattes av regjeringens langtidsledighetsgaranti, og målet med garantien er å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet vil langtidsledige, deriblant tidligere ventestønadsmottakere, alltid bli vurdert for arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet til den enkelte skal tilpasses de individuelle behov med sikte på å bidra til at vedkommende kommer raskt ut i jobb. En stor del av målgruppen for langtidsledighetsgarantien er imidlertid over 65 år, noe som gjør arbeidet med å motivere og å finne passende tiltak krevende. Flere av personene har dessuten deltatt på arbeidsmarkedstiltak tidligere.

I juni hadde om lag tre fjerdedeler av de tidligere ventestønadsmottakerne fått oppfølging av de lokale NAV-kontorene. I dette ligger det at de har vært inne til en samtale ved sine lokale NAV-kontor for å kartlegge sine behov, og de kan også ha fått tilbud om tiltak eller arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet melder at enkelte av de tidligere ventestønadsmottakerne opplevde det som vanskelig når ventestønaden opphørte og det ikke umiddelbart forelå et alternativt tilbud. De tidligere ventestønadsmottakerne er en prioritert gruppe i Arbeids- og velferdsetaten, og dagens tiltaksnivå er tilstrekkelig for å møte behovene. Etaten arbeider derfor fortløpende med å gi tilbud til denne gruppen. Innfasingen av NAV-reformen gjør imidlertid at Arbeids- og velferdsetaten nå er inne i en krevende fase, både når det gjelder organisering og gjennomføringen av mange viktige oppgaver. Dette påvirker den generelle gjennomføringsevnen til etaten.

Det er liten tvil om at det er en stor belastning å være arbeidsledig over lang tid. Regjeringen er opptatt av at flest mulig som har behov for bistand skal få tilbud som kan bidra til at de får en fot innenfor arbeidslivet. Oppfølgingen av langtidsledighetsgarantien er derfor noe jeg vil ta opp nærmere med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å sikre at garantien oppfylles.