Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:87 (2008-2009)
Innlevert: 15.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 23.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at man umiddelbart igangsetter arbeidet med å finne kontorløsninger på de enkelte NAV-kontor som ivaretar taushetsplikten?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at NAV i Sande i Vestfold hver dag bryter taushetsplikten.
I Sande Avis har det i leserinnlegg og fra brukere blitt påpekt uholdbare forhold når det gjelder taushetsplikten. Grunnen til dette er en åpen kontorløsning hvor andre besøkende nesten ikke kan unngå å høre samtalene som pågår med brukerne.
Undertegnede mener denne situasjonen er uholdbar for både brukere og ansatte.
Jeg kjenner selv til at personer har blitt vitne til at NAV-ansatte har blitt skjelt ut etter noter av brukere i full offentlighet. Slike opplevelser bidrar ikke til et godt og produktivt arbeidsmiljø hos de ansatte.
Undertegnede reagerer imidlertid mest på åpenbare brudd på taushetsplikten.
Taushetsplikt innebærer ikke bare forbud om å snakke med andre om taushetsbelagte forhold, man har også en plikt til å sørge for å hindre andre i å få informasjonen. Slik kontoret i Sande er konstruert med åpen løsning er dette nesten umulig. Undertegnede har fått tilbakemelding om at det fra NAV sin side er ønskelig med åpne løsninger. Ikke bare i Sande, men også i andre kommuner. Dette gir inntrykk av manglende fokus på taushetsplikt og diskresjon i forhold til brukerne.
Egen sykdom, familiære situasjoner eller andre personlige forhold kan være årsaker til at man oppsøker NAV, og dette har ikke andre noe med.
I tillegg legger en åpen kontorløsning til rette for identitetstyveri da andre vil høre klientens personnummer og andre personlige opplysninger. Det blir videre slik jeg ser det helt feil dersom man aktivt må gi uttrykk for at man vil snakke mer privat, når utgangspunktet er at man har krav på taushet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Brukere av NAV-kontorene skal være trygge på at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveie. Det gjelder både ved at de ansatte overholder sin taushetsplikt, ved at oppbevaring og videreformidling av opplysninger skjer på en forsvarlig måte og ved at kontorlokalene er utformet slik at samtaler kan foregå i konfidensialitet.

Ved utforming av NAV-kontorer er det flere viktige hensyn som må ivaretas. Lokalene skal ikke minst være brukervennlige gjennom å bidra til effektiv bistand og kø-avvikling. Det skal videre legges til rette for brukere med funksjonshemninger, sikkerheten til de ansatte skal ivaretas og konfidensialitet skal sikres.

Arbeids- og velferdsdirektoratet laget i 2007 en veileder for hvordan NAV-kontorene bør utformes – Konsept for fysisk utforming for publikumsmottak. Veilederen ble til etter en prosess hvor blant annet flere brukerorganisasjoner og KS ble hørt. Store variasjoner i NAV-kontorenes størrelse tilsier at det må være betydelig rom for lokalt skjønn ved utformingen av lokalene.

I veilederen er det lagt betydelig vekt på at brukernes personvern ivaretas. Et grunnleggende prinsipp er at samtaler med brukere skal foregå i lydtette rom. Det er likevel lagt opp til at rask avklaring av hvilke tjenester brukeren ønsker og veiledning om kontorets tilbud kan skje i åpne kontorløsninger. Samtalens innhold og varighet skal her være sterkt begrenset, siden informasjonen kan høres av andre.

Veilederen gir videre regler om at publikum ikke skal ha adgang til ansatteareal og at skrivere, kopimaskiner og telefaks skal stå i låsbare rom.

NAV-kontorenes fysiske utforming er viktig, men kan ikke alene garantere for at taushetsbelagte opplyninger ikke kommer andre for øre. De ansattes holdninger og kompetanse vedrørende disse spørsmålene er av stor betydning. Arbeids- og velferdsetaten har derfor stor oppmerksomhet om disse spørsmålene i opplæringssammenheng.

Når det gjelder den konkrete utformingen av NAV-kontoret i Sande har jeg fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at det er iverksatt bygningsmessige tiltak slik at det blir enklere å ivareta kravene til personvern i kontoret.