Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:88 (2008-2009)
Innlevert: 15.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 27.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En ung mann som ble utsatt for en alvorlig ulykke og svevde mellom liv og død ble fraktet til Ullevål sykehus hvor han etter hvert ble bragt tilbake til livet. Han er sterkt preget av ulykken og avhengig av kontinuerlig tilsyn. Mannen er såkalt rettighetspasient, men blir utestengt fra rehabiliteringsinstitusjoner, sykehus og leger fordi han er blitt smittet med gule stafylokokker høyst sannsynlig under oppholdet på Ullevål sykehus.
Hva skal denne mannen gjøre for å få den behandling og oppfølging han har krav på?

Begrunnelse

Denne unge mannen ble utsatt for en alvorlig ulykke og fraktet til Ullevål sykehus med helikopter for snart to år siden. Etter noen uker i koma klarte legene å redde livet hans. Han er i dag sterkt preget av ulykken. Han har dårlig syn, dårlig hørsel, armer som fungerer dårlig og han kan ikke bruke bena. I september 2007 ble det påvist MRSA-smitte - gule stafylokokker - som man antar er blitt påført ham under oppholdet på Ullevål sykehus. Han har vært gjennom 5 sanneringsperioder med påfølgende isolasjon uten at dette har ført til negative tester. Han bodde hjemme i 15 måneder, men har nå flyttet til egen bolig hvor han har 24 timers tilsyn. I den perioden han har bodd hjemme har ingen av de øvrige familiemedlemmer blitt smittet og det virker umenneskelig at han pga. smittefaren ikke får den helsehjelpen han sårt trenger og har rett til.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Mistenkt eller bekreftet MRSA hos en person må ikke forsinke nødvendig helsehjelp. Dette ble presisert i den nasjonale MRSA-veilederen som ble utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet i 2004. Nasjonalt folkehelseinstitutt har nylig lagt ut på sine nettsider nye oppdaterte anbefalinger for håndtering av MRSA i helsetjenesten. Der gjentas budskapet om at MRSA ikke skal hindre nødvendig undersøkelse, behandling eller pleie. Det presiseres at ved å følge de anbefalte tiltakene mot MRSA, kan pasienter tas i mot i kommune- og spesialisthelsetjenesten uten forsinkelse i tid (jf. veilederens kapittel 2.3). Dersom personalet ved et sykehus er usikre på hvordan en pasient med MRSA skal håndteres, må de søke råd hos sykehusets smittevernlege eller ved regionalt kompetansesenter for sykehushygiene.

Når en pasient eller representant for pasienten mener at en pasientrettighet er brutt, kan de be den som yter helsehjelpen om at rettigheten oppfylles etter pasientrettighetsloven § 7-2. Den som yter helsehjelp kan være alt fra sykehus til kommunehelsetjeneste - alt etter hva slags helsehjelp pasienten har krav på. Dersom rettigheten ikke oppfylles, til tross for en slik anmodning, kan det klages til Helsetilsynet i fylket. Klageretten fremgår av pasientrettighetsloven § 7-2.