Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:97 (2008-2009)
Innlevert: 16.10.2008
Sendt: 17.10.2008
Besvart: 24.10.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): NEW Corridor har vært under utredning med formål å utvikle ny transportkorridor over Narvik mellom Kina og USA. Forretningsplanen for selskapet NEW AS skisserer gradvis oppbygging av transportlinjen, først gjennom en prøveperiode på ett år, med testkjøring et halvt år, og deretter en oppbyggingsperiode på fem år. Statlige midler i prøveperioden er nødvendig.
Har prosjektet NEW Corridor Regjeringens støtte, og hvordan er fremdriften i departementets dialog med Russland og Kina?

Begrunnelse

North East West transportkorridor har vært under utredning i perioden 1998–2004. Korridoren inngår også som en del av EUs framtidige transportsystemer og er anbefalt av High Level Group. Narvik er forutsatt å være knutepunkt i den nye transportruten mellom Kina og USA. Narvik kommune og Narvik havn legger nå til rette for at havnen kan ta de økte godsmengdene som vil komme. Et nært samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og statlige myndigheter om framdrift og finansiering er nødvendig. Det er behov for statlige garantier for å sikre kontinuitet. Samtidig er det kritisk viktig med en offensiv holdning fra statlige myndigheter overfor aktuelle land, særlig Russland og Kina. Regjeringen har tidligere avslått støtte til selskapet NEW AS. Selskapets kapital er nå brukt opp og selskapet er et sovende selskap. Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC) er positive til fortsatt deltakelse i prosjektet, men avklaringer er nødvendig dersom UIC ikke skal orientere seg mot Botnviken eller Murmansk. På grunn av risikoen i prosjektet må gjennomføringen av konseptet håndteres aktivt av norske myndigheter, blant annet med tanke på en konsolidering mellom staten og fylkeskommune/kommune om realisering av prøvetransporten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen er positivt innstilt til ideen om en transportkorridor mellom Urumq i Nordvest-Kina til østkysten av USA via Narvik, så fremt den bygger på reelle kommersielle interesser og reelle brukere. Så langt er det fortsatt behov for utredning av transportkorridoren og prosjektet trenger mer tydelig uttrykt interesse fra private investorer. Det har derfor ikke blitt stilt midler til rådighet for prøvedrift foreløpig.

Fra Regjeringens side har vi sett det som hovedoppgave å bidra til å avklare politiske usikkerhetsmomenter for å øke mulighetene for at private aktører kan gå inn i prosjektet med egne midler. Dette gjelder også behovet for å avklare transittlandenes holdning til korridoren.

Ideen om en transportkorridor har derfor vært forelagt myndighetene i Kasakhstan, Kina og Russland. Tilbakemeldingene har vært positive, men det er så langt lite som tyder på at disse landene vil innta en aktiv holdning for å bringe saken videre. Norske myndigheter har også informert om ideen i relevante multilaterale fora som EU og EUs Nordlige Dimensjon

Utenriksdepartementet har hatt et koordinerende ansvar for oppfølging av saken fra myndighetenes side, i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det er dessuten kommunikasjon både med Den internasjonale jernbaneunionen og regionale myndigheter i saken.

Vi vil fortsette å holde tett kontakt med private aktører i denne saken. Det vil være naturlig at de tydeliggjør og konkretiserer prosjektet for derigjennom å muliggjøre nye framstøt overfor berørte land fra Regjeringens side.