Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:101 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 17.10.2008
Besvart: 23.10.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Samskipnaden i Hedmark får igjen omtale av riksrevisor i hans rapport til Kunnskapsdepartementet. I rapporten sies det at departementet "opplyser at det er satt i verk tiltak for å avhjelpe vedlikeholdsetterslepet og den vanskelige økonomiske situasjonen", og at "denne samskipnaden følges opp særskilt".
Hvilke konkrete tiltak har statsråden iverksatt og hvordan følges samskipnaden opp?

Begrunnelse

Samskipnadene har i Norge en helt spesiell rolle i forhold til studentvelferden. Det har i mange år vært mye uro rundt samskipnaden i Hedmark og nå synes det som om dette igjen har økt i intensitet. Det er bekymringsfullt. Riksrevisoren har omtalt samskipnaden tidligere, og departementet har hatt lang tid på å orientere seg om situasjonen. Uroen rundt samskipnaden i Hedmark synes, ut ifra medieomtaler, å vedvare. Riksrevisor konkluderer med at "saken blir fulgt opp", men sier ingenting konkret om hvilke tiltak og på hvilken måte samskipnaden blir fulgt opp.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Som jeg redegjorde for i mitt brev av 25. februar 2008 til stortingsrepresentant Gundersen, har studentsamskipnadene en viktig oppgave i å yte studentvelferd. I den nye forskriften til lov om studentsamskipnader som trådte i kraft 1. august 2008, har man forsøkt å klargjøre studentsamskipnadens oppgaver og departementets tilsynsrolle innenfor rammen av at studentsamskipnadene er egne rettssubjekt.

I spørsmålet viser stortingsrepresentant Gundersen til Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007, jf. dokument nr. 1 (2008-2009). I rapporten skriver Riksrevisjonen at de tidligere har hatt merknad til statsrådens tilsyn med Studentsamskipnaden i Hedmark, da samskipnaden ikke hadde avgitt regnskap innen lovens frist. Imidlertid skriver de også at regnskapene for 2005 og senere år er avgitt innen fristen.

I Riksrevisjonens rapport refereres det videre til at departementet har satt i verk tiltak for å avhjelpe vedlikeholdsetterslepet og den vanskelige økonomiske situasjonen ved Studentsamskipnaden i Hedmark, og at denne samskipnaden følges opp særskilt.

Departementet har hatt tett dialog med Studentsamskipnaden i Hedmark helt siden departementet ble klar over det økonomisk uføre samskipnaden var kommet i. Det er avholdt en rekke møter med samskipnaden for å drøfte hvordan en kan bedre situasjonen. I disse møtene, og i annen dialog med samskipnaden, har departementet bidratt med informasjon, rådgivning og veiledning. Dette har både vært av generell karakter, men også for å løse konkrete saker.

Departementet har videre gjort klart for Høgskolen i Hedmark det ansvaret som de har, og bedt høgskolen vurdere hvordan den på en konstruktiv måte kan bedre sitt samspill med samskipnaden for å løse den vanskelige situasjonen.

For å avhjelpe den mer akutte økonomiske situasjonen ved Studentsamskipnaden i Hedmark har departementet sett det som nødvendig å gå inn med ekstra studentvelferdsmidler. Rent konkret er det gitt ekstraordinært tilskudd til samskipnaden i 2007 og 2008 på til sammen 7 500 000 kroner.

I stortingsrepresentant Gundersens begrunnelse til spørsmålet vises det også til uroen rundt Studentsamskipnaden i Hedemark, en uro som også departementet har registrert. Dette har bl.a. vært knyttet til drift av organisasjonen, valg av styre, forholdet mellom samskipnad og høgskole m.m. Også i forhold til slike problemstillinger har departementet gitt bistand i form av veiledning og hjelp til fortolkning av lover og regler som gjelder studentsamskipnader. Jeg vil imidlertid igjen vise til mitt tidligere brev der jeg understreket at studentsamskipnader er selvstendige rettssubjekt og at departementets styrings- og sanksjonsmuligheter derfor er begrenset.