Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:102 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 17.10.2008
Besvart: 24.10.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det har over mange år bygget seg opp et stort behov for rehabilitering og nyetablering av idrettsanlegg over hele landet. Spørsmålet angående statsgaranti i forhold til store internasjonale mesterskap har fått mye negativ oppmerksomhet den siste tiden og fortjener en bedre prosess enn det som er tilfellet i dag.
Vil statsråden legge frem en stortingsmelding om de utfordringer Idretts-Norge står overfor på anleggssektoren, samt en mal for søkerprosessen i forhold til internasjonale mesterskap?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er kommuner og idrettslag som i all hovedsak står for utbyggingen av idrettsanlegg i Norge. Kommunene står bak de aller fleste store og kostnadskrevende anleggene.

I forbindelse med utbyggingen av idrettsanlegg har staten en tilskuddsordning ”Spillemidler til idrettsanlegg”. Tilskudd fra denne ordningen er ikke noe søkerne har krav på, men er et tilskudd det kan søkes om. Tilskuddordningen er godt kjent og har eksistert siden 1948 og i 2008 er det tildelt 632,5 mill. kroner.

På bakgrunn av innsendte oversikter fra fylkeskommunene stiller staten til rådighet ut fra faste kriterier, et beløp til disposisjon for de enkelte fylkeskommunene. Fylkeskommunene står for detaljfordelingen til de enkelte idrettsanleggene. Søknader som fremmes til denne tilskuddsordningen overgår det beløpet som er til disposisjon på bakgrunn av overskuddet fra Norsk Tipping AS.

Når det gjelder internasjonale mesterskap, er det idrettsorganisasjonene som søker om disse og det har de siste årene blitt gjennomført en rekke mesterskap i Norge. Disse mesterskapene gjennomføres uten at staten bidrar til arrangementet, bortsett fra at mesterskapene i hovedsak gjennomføres i anlegg som er tildelt spillemidler.

Allerede i 1994 ble Norges Idrettsforbund (NIF) tilskrevet og gjort oppmerksom på at en eventuell økonomisk medvirkning fra staten måtte avklares før det ble søkt om mesterskap. Dette er fortsatt gjeldende og departementet ser ikke behov for å endre på denne praksisen.

For eventuelle framtidige OL-søknader har NIF tilkjennegitt at organisasjonen vil drøfte sine egne prosedyrer.

Stortinget har drøftet idrettsrelaterte spørsmål jevnlig de siste årene, senest under behandlingen av St. meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle i desember 2007. Departementet vurderer jevnlig behovet for å legge aktuelle problemstillinger fram for Stortinget, herunder utfordringer på anleggssektoren.