Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:107 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 20.10.2008
Besvart: 24.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Omsorgstjenester bør være av god kvalitet, slik at de som benytter seg av dem får trygge tjenester.
Hvilke godkjennings- og tilsynsordninger eksisterer for etablering av private omsorgstjenester i kommunene?

Begrunnelse

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag uttaler om omsorgstilbud til Trønderavisa 14. oktober 2008 følgende:

"vi har ikke alltid oversikt hvor slik virksomhet foregår i Nord-Trøndelag i dag. Vi kommer derfor ikke inn før det eventuelt foreligger en klage. Da kan vi opprette tilsynssak".

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven er kommunene forpliktet til å yte nødvendige pleie- og omsorgstjenester for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Kommunen kan organisere disse tjenestene enten ved å ansette personell i kommunale stillinger, eller ved å inngå avtaler med personell om privat helsevirksomhet. Det er ingen egen godkjenningsordning for disse tjenestene, men kommunen står ansvarlig for at tjenestene er bemannet og organisert på en slik måte at virksomheten yter forsvarlige og adekvate tjenester i samsvar med brukernes behov.

I enkelte kommuner er det i tillegg private aktører som tilbyr ulike pleie- og omsorgstjenester på ren kommersiell basis. Så lenge disse ikke har noen avtale med kommunen, drives disse virksomhetene uten offentlig støtte, og brukeren må selv dekke alle kostnader. I prinsippet kan enhver etablere slik virksomhet, og virksomheten står selv ansvarlig for å utøve tjenestene i samsvar med norsk lovgivning. Innenfor pleie- og omsorgssektoren utgjør denne type private alternativer en svært liten andel.

Etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 har Statens Helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten i landet. I hvert fylke skal det være en fylkeslege som er tillagt myndighet som Helsetilsynet i fylket, og som er direkte underordnet Statens Helsetilsyn. Helsetilsynet i fylket skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket, og i tilknytning til tilsynet gi råd, veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helsetjenester blir dekket.

Det følger videre av tilsynsloven at enhver som yter helsetjeneste skal etablere intern-kontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Helsetilsynet i fylket skal påse at alle som yter helsetjenester har etablert internkontrollsystem og fører kontroll med sin egen virksomhet på en slik måte at det kan forebygge svikt i helsetjenesten.