Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:108 (2008-2009)
Innlevert: 20.10.2008
Sendt: 20.10.2008
Besvart: 24.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for en umiddelbar og full gjennomgang av sikkerheten i Romeriksporten som også omfatter en vurdering av og ev. utbedring av forhold ved konstruksjonen som på sikt kan innebære en risiko for de reisende?

Begrunnelse

Jernbanetunnelen Romeriksporten med tusener av reisende i døgnet må tilby et sikkerhetsnivå som gir de reisende full trygghet. Etter at det er oppdaget brudd i en jernbaneskinne på flere desimeter kan det stilles tvil ved om det absolutte sikkerhetsnivået man forventer i tunnelen er oppfylt.
Det må forventes at problemet tas tak i, ikke bare ved å reparere den oppståtte skade, men ved å gå dypere inn i årsakene til at bruddet oppstod, og at det klarlegges om det ligger konstruksjonsmessige forhold bak. Det må forventes at det ikke legges mindre ressurser inn i sikkerheten for reisende gjennom Romeriksporten, enn den innsatsen som ble lagt ned for å sikre veitunneler etter raset i Hanekleivtunnelen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Romeriksporten ble åpnet i 1999 og er 14,5 kilometer lang. Det er Jernbaneverket som eier og drifter tunnelen. Jernbaneverket har døgnkontinuerlig beredskap på strekningen, og det er egne vedlikeholdsingeniører inkludert hydrolog som har et særlig ansvar for Romeriksporten. Jernbaneverket driver vedlikeholdsarbeid i Romeriksporten nesten hver natt.

Jernbaneverket har laget en egen rapport om skinnebruddet, som ble oppdaget 31. august i år. Denne rapporten ble den 19. september sendt til Statens jernbanetilsyn, togselskapene og Statens havarikommisjon for transport og beskriver i detalj hendelsesforløpet, mulige årsaker og hva som er gjort for å hindre liknende hendelser.

Årsaken til skinnefeilen kan, ifølge Jernbaneverket, henge sammen med kontinuerlig vanndrypp over lang tid. Det er siden 1999 gjort registreringer av drypp i tunnelen og det er funnet minst 250-300 dryppunkter som kan føre til feil på skinnegang, drivmaskiner og kabelkanaler. Det har helt fra åpningen av Romeriksporten vært omfattende lekkasjer og drypp i tunnelen. Det er vanlig med drypp og mindre lekkasjer i alle tunneler. Jernbaneverket vil nå trappe opp arbeidet med å lede vann vekk fra skinnene og ut til tunnelsiden.

Romeriksporten kontrolleres to ganger i året til fots i henhold til regelverket. Det kjøres også avanserte målevogner med ultralyd og geometrikontroll i tunnelen. I tillegg er det en egen årlig visitasjon om høsten der det ses spesielt på dryppsoner og mulige skader som følge av disse. Etter hendelsen har Jernbaneverket iverksatt ekstra visitasjoner på dryppstedene i Romeriksporten. Jernbaneverket gjennomgår for tiden regelverket for å vurdere behovet for endringer knyttet til slike visitasjoner. Det er ennå ikke klarlagt hvorfor ingen av disse inspeksjonene har avdekket skinnefeilen. Siste inspeksjon ble gjort om lag seks uker før skinnebruddet ble oppdaget. Det vil imidlertid alltid være slik at de målemetodene som benyttes ikke kan finne 100 prosent av alle feil.

Jernbaneverket har lenge drevet forebyggende arbeid i dryppsonene. Sist vinter og vår ble det lagt nye skinner på 9 steder (ferdig mai 2008), som forebyggende tiltak. Ut fra samme tankegang er det foreløpig lagt opp til innlegging av nye skinner på 10 steder høsten 2008 og vinteren 2009. Området rundt bruddstedet ble inspisert samtidig med reparasjonen den 31. august. Det var planer om å legge inn flere nye skinner i dette området som forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Ifølge Jernbaneverket er det to måter å fjerne problemene med drypp i tunnelen på. Det ene er å legge inn platehvelv for å lede bort vannet. Det er et svært omfattende tiltak som vil kreve stenging av tunnelen i lang tid og koste flere hundre millioner kroner. Det andre er punktvis bortleding av vannlekkasjer ut mot tunnelveggen der hvor problemene er størst. Dette har Jernbaneverket jobbet med siden 1999, og denne innsatsen blir nå økt.

Jernbaneverket forsikrer om det er trygt å ta toget gjennom Romeriksporten, og påpeker at etaten ellers ville stengt tunnelen. NSB og Flytoget gir også uttrykk for full tillit til Jernbaneverket i denne saken. Det arbeides videre med å finne nærmere ut av årsaken til at skinnen ble såpass skadet som den ble, og det gjøres vurderinger av hva som kan gjøres for å forebygge slike skader i framtiden. Som ansvarlig statsråd er jeg fornøyd med at Jernbaneverket og Statens havarikommisjon for transport, arbeider systematisk og iherdig med å følge dette opp. Jeg vil sørge for å bli orientert om resultatene av de videre undersøkelsesarbeider i tiden framover, men ser ellers ikke behov for å gripe inn i saken på nåværende tidspunkt.