Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:109 (2008-2009)
Innlevert: 20.10.2008
Sendt: 20.10.2008
Besvart: 27.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ligningsverdiene på boliger og fritidsboliger er øket med 66 pst. i de siste 4 budsjetter. Samtidig ser vi nå at markedsverdiene faller og utvilsomt kan falle mer.
Hvor mange boliger og fritidsboliger vurderer finansministeren har kommet over grensen for reduksjon i verdi etter 30 %-regelen etter de kraftige økningene i ligningsverdier og ditto fall i markedsverdier, og hva gjør finansministeren for at regelen om lempning etter 30%-regelen blir gjort godt nok kjent for skattebetalerne?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som påpekt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, har manglende oppjustering av ligningsverdiene av boliger kombinert med høy vekst i boligprisene over flere år ført til at forskjellen mellom ligningsverdier og markedsverdier har økt betydelig. I perioden fra 1996 til 2. kvartal 2008 har boligprisene i gjennomsnitt økt med om lag 167 pst. Ligningsverdiene har i den samme perioden kun blitt økt med 91 pst. Dette har ført til at det gjennom mange år har bygget seg opp økte forskjeller mellom ligningsverdier og reelle omsetningsverdier. Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utgjorde ligningsverdiene i gjennomsnitt 20 pst. av salgssummen for selveide boliger i 2004. Selv om boligprisveksten har vært svakere det siste året og ligningsverdiene ble økt med 10 pst. i 2008, anslås ligningsverdiene av bolig fortsatt å utgjøre kun om lag 21 pst. av markedsverdiene i gjennomsnitt. Regjeringens forslag om å øke ligningsverdiene av bolig, fritidseiendom med 10 pst. i 2008, vil følgelig heller ikke bidra til at ligningsverdiene som andel av markedsverdien i gjennomsnitt kommer opp på nivå med ”sikkerhetsventilen” på 30 pst. av markedsverdien.

Enkelte boliger vil likevel kunne få en ligningsverdi som overstiger 30 prosent av markedsverdien som følge av de generelle økningene i ligningsverdi eventuelt kombinert med et fall i markedsverdien. Dette vil trolig i hovedsak gjelde relativt nye boliger. I slike tilfeller vil sikkerhetsventilen hindre urimelige utslag ved at ligningsverdien kan settes ned til 30 prosent av markedsverdien. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kun vil ha betydning for personer som er i formuesskatteposisjon, samt enkelte som blir skattlagt under skattebegrensningsregelen for pensjonister. Med Regjeringens endringer i inneværende regjeringsperiode er bunnfradraget i formuesskatten mer enn tredoblet for enslige og mer enn femdoblet for ektepar. Dette har ført til at antallet som betaler formuesskatt er redusert fra nærmere 1,2 millioner personer dersom 2005-reglene hadde blitt videreført, til i underkant av 800 000 personer med Regjeringens forslag for 2009. Andelen av befolkningen som betaler formuesskatt, er redusert fra 30 til 20 prosent.

Finansdepartementet har ikke grunnlag for å anslå hvor mange som vil bli berørt av sikkerhetsventilen. Departementet er imidlertid ikke kjent med at justeringene av ligningsverdier har ført til press på sikkerhetsventilen.

Sikkerhetsventilen er godt beskrevet både i ”Rettledning til postene” for selvangivelsen og i Lignings-ABC, og må regnes som lett å bli kjent med for skattebetalerne.