Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:112 (2008-2009)
Innlevert: 20.10.2008
Sendt: 21.10.2008
Besvart: 24.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Rapporten om miljøet rundt krysseren Murmansk ved Sørvær er nå lagt fram. Området rundt vraket er svakt til moderat forurenset. Kystverket sier at man ikke kan utelukke at selve vraket inneholder miljøgifter. Selskapet Metall og gjenvinning sa i august at vraket kan komme til å knekke i to i løpet av kort tid. Kystministeren lovte på et folkemøte på Sørvær i høst at vraket skal fjernes, men det er ikke satt av midler til dette i Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009.
Når ser man da for seg at dette kan gjennomføres?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverket startet i august i år et arbeid med undersøkelser og vurdering av vraket av ”Murmansk”, med sikte på å fjerne vraket på en sikker og miljømessig forsvarlig måte. Kystverket vil levere en anbefaling om dette til Fiskeri- og kystdepartementet i løpet av høsten. Det forelå således ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fremme et konkret bevilgingsforslag for fjerning av ”Murmansk” i regjeringens budsjettforslag for 2009. Stortinget ble orientert i budsjettproposisjonen for 2009 for Fiskeri- og kystdepartementet om at regjeringen vil komme tilbake til saken på egnet måte.

En fjerning av vraket er en omfattende operasjon som krever at oppdraget må lyses ut på offentlig anbud etter vanlige regler. Som jeg framholdt i mitt brev av 22. august i år med svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (spørsmål nr. 1402 (2007-2008)), håper jeg at selve fjerningsoperasjonen vil kunne settes i verk så snart som mulig. Våren 2009 er av hensyn til klimatiske forhold tidligste mulighet for oppstart, men dette forutsetter at hensynet til sikkerhet og miljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte og at det er kapasitet i markedet.