Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:117 (2008-2009)
Innlevert: 21.10.2008
Sendt: 22.10.2008
Besvart: 29.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Sentralnettet i Finnmark har for liten kapasitet i forhold til å ivareta samfunnssikkerhet, alminnelig forbruksøkning og forventet næringsutvikling i tida framover. I dagens situasjon kjøres nettet i Finnmark ca. 18 døgn uten backup i tunglastperioden. Disse er i de kaldeste vintermånedene desember, januar og februar.
Mener olje- og energiministeren det er statens ansvar å bygge kritisk infrastruktur i Norge - og hvordan vil statsråden sørge for at samfunnssikkerheten i Finnmark kan holdes på et nasjonalt nivå?

Begrunnelse

En påkobling av Goliatfeltet, Syd-Varanger gruve og en generell forbruksvekst utgjør til sammen ca. 100 MW. Dette vil føre til at nettet i Finnmark kjører uten backup 74% av tunglastperioden. I praksis betyr dette at en feil nord for Ofoten betyr at forbrukere må kobles ut under den kaldeste vinteren. Statnett uttalte under en konferanse i Kirkenes den 29.09. d.å. at bygging av et nytt sentralnett til Finnmark avhenger av at tog II på Snøhvit bygges ut. Nå er det problemer med tog I, det er ikke funnet naturgass nok til tog II og renseteknologien som skal utforskes på Mongstad er neppe klar til å anvendes på et tog II før 2020.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen arbeider for et sentralnett med tilstrekkelig kapasitet i hele landet. Overføringsnettet regnes som kritisk infrastruktur og sikker strømtilførsel er en forutsetning både for bosetting og muligheter til å drive næringsvirksomhet.

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk drift og utvikling av sentralnettet. Statnett har som systemansvarlig selskap også ansvar for å sikre balansen mellom produksjon og forbruk i kraftsystemet.

Jeg er kjent med at Statnett planlegger betydelige investeringer i sentralnettet i årene fremover. I kommende tiårsperiode er samlet investeringsomfang i sentralnettet i Nord-Norge anslått av Statnett til å være 4,3 milliarder kroner. Beløpet inkluderer også andre aktørers investeringer i sentralnettet. Frem mot 2025 er det anslått prosjekter til mellom 4 og 9 milliarder kroner. Variasjoner i anslagene henger sammen med at behovet for økt overføringskapasitet avhenger av utviklingen innen vindkraft, småkraft og annen ny vannkraft, samt mulig petroleumsvirksomhet i Nord-Norge.

Statnetts planer inkluderer blant annet nye 420 kV ledninger på strekningen fra Ofoten til Balsfjord og videre til Hammerfest. Dette vil styrke forsyningssikkerheten i området fra Ofoten og nordover og helt til Øst-Finnmark. De nye ledningene vil også øke overføringskapasiteten og dermed legge til rette for økt forbruk og ny produksjon i Troms og Vest-Finnmark. Utbyggingen er helt nødvendig ved utbygging av Snøhvit trinn II, men også andre endringer i forbruk og produksjon vil kunne være viktige drivkrefter for utbygging av nytt nett i området.

Statnett arbeider for at driftssikkerheten i hele kraftsystemet skal være tilfredsstillende. Det vil blant annet si at nettet skal tåle utfall av én komponent uten å gi avbrudd i strømforsyningen. Statnett har flere virkemidler for å håndtere denne oppgaven. For eksempel har Statnett mulighet til å inngå avtaler om spesialregulering av produksjon og om installering av systemvern. Dette er tiltak som er helt nødvendige og gjør at produksjon og forbruk kan justeres ved feil i nettet. I enkelte perioder kan imidlertid forholdene gjøre det nødvendig å akseptere redusert driftssikkerhet. I følge Statnett har dette i Finnmark stort sett skjedd i perioder med lite produksjon i området.

Jeg er også kjent med at Statnett iverksetter flere mindre tiltak i det eksisterende nettet i Øst-Finnmark. Disse tiltakene vil bedre spenningskvaliteten og forsyningssikkerheten i området. Statnett vurderer forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark som akseptabel ved dagens forbruk og produksjonsforhold. Ved forventet økt forbruk ved gruvedriften AS Syd-Varanger er forsyningssikkerheten i følge Statnett tilfredsstillende forutsatt at den konsesjonsgitte 132 kV ledningen Varangerbotn-Skogfoss realiseres i tillegg til ovennevnte tiltak.

Jeg har tillit til at Statnett følger situasjonen i Finnmark løpende og foretar de nettforsterkninger som er nødvendige for å ivareta forsyningssikkerheten i regionen.