Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:118 (2008-2009)
Innlevert: 21.10.2008
Sendt: 22.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre døves demokratiske rettigheter, blant annet sett i forhold til døves behov for tolk i forbindelse med utøvelse av verv som folkevalgte?

Begrunnelse

Undertegnede er opptatt av å sikre døves interesser i samfunnet, og har i den senere tid blitt gjort kjent med tilfeller der døve ikke har fått mulighet til å utøve sitt verv som folkevalgte på grunn av manglende tilrettelegging i forbindelse med tolketjenester.
Etter undertegnedes mening er det en grunnleggende oppgave for samfunnet å ivareta døves demokratiske rettigheter, blant annet ved å sikre at døve kan inneha verv som folkevalgte.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg mener det er viktig av hensyn til tilliten til vårt demokratiske system at alle mennesker, også de som er døve, skal kunne ta aktivt del i politisk arbeid. De som blir valgt til politiske verv i en kommune eller fylkeskommune har også en plikt til å utføre sine verv. På denne bakgrunn er det nødvendig og viktig at kommunen/ fylkeskommunen sørger for å legge til rette for at alle kan utføre sine ombudsroller på en best mulig måte.

Jeg viser til at et lignende spørsmål som gjaldt tilrettelegging for hørselshemmede i kommunestyresaler ble satt frem av stortingsrepresentant Berit Brørby den 25.10.2007 (Dokument nr. 15 (2007-2008), spørsmål nr. 112). I svarbrev av 06.11.2007 (vedlagt) orienterte jeg om at det arbeides med at kravene til universell utforming også skal gjelde for kommunale bygg.

Jeg forventer og har tillit til at kommunene i nært samarbeid med de berørte partene jobber for å finne løsninger som kan fungere godt i det enkelte tilfellet, og som gjør at døve, på lik linje med andre folkevalgte, får mulighet til å ta del i det arbeid som finner sted i de folkevalgte organene.

Kommuneloven har ikke egne regler om tilrettelegging for døve i forbindelse med utførelse av vervet som folkevalgt, men døve og hørselshemmede har etter folketrygdloven i dag rettigheter når det gjelder behovet for tolkehjelp for å kunne bedre sin funksjonsevne i dagliglivet eller i arbeidslivet. Vervet som folkevalgt og folkevalgte representanter omfattes som utgangspunkt også av dette regelverket, som forvaltes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.